(Cần Thơ) Bán 7 con gà tre lai Mỹ 50 giá rẻ + trứng lai mỹ 25, peru 25

#1
V&agrave;o thẳng vấn đề:<br />G&agrave; đẻ nhiều qu&aacute;, ấp k hết n&ecirc;n cần b&aacute;n bớt 13 trứng g&agrave; lai mỷ 25 v&agrave; peru 25 (Mẹ Việt g&agrave; cha mỷ va peru 50 50), đ&atilde;m bảo c&oacute; trống 100% gi&aacute; 400k =&gt; fix 300.<br />B&aacute;n 7 con g&agrave; tre mỷ 50 (to&agrave;n bộ đều l&agrave; g&agrave; ĐIỀU, 3 trống 4 m&aacute;i, g&agrave; mẹ tre việt, cha mỹ rặc), g&agrave; max trạng 900g đến 1kg (t&ugrave;y người nu&ocirc;i) gi&aacute; 1tr =&gt; fix 800k.<br />Sau đ&acirc;y l&agrave; h&igrave;nh g&agrave; Nọc m&igrave;nh đang nu&ocirc;i up cho ae xem vui chơi (h&igrave;nh mới chụp ng&agrave;y 01.04.2013).<br /><br /><img src="http://thietkecantho.net/images/stories/Ban_Ga_Rung/1.jpg" border="0" /><br /><img src="http://thietkecantho.net/images/stories/Ban_Ga_Rung/2.jpg" border="0" /><img src="http://thietkecantho.net/images/stories/Ban_Ga_Rung/3.jpg" border="0" /><br /><img src="http://thietkecantho.net/images/stories/Ban_Ga_Rung/4.jpg" border="0" /><img src="http://thietkecantho.net/images/stories/Ban_Ga_Rung/5.jpg" border="0" /><img src="http://thietkecantho.net/images/stories/Ban_Ga_Rung/6.jpg" border="0" /><img src="http://thietkecantho.net/images/stories/Ban_Ga_Rung/7.JPG" border="0" /><img src="http://thietkecantho.net/images/stories/Ban_Ga_Rung/8.JPG" border="0" /><img src="http://thietkecantho.net/images/stories/Ban_Ga_Rung/9.JPG" border="0" /><br /><br />Anh em n&agrave;o ở gần c&oacute; thể tận nơi xem g&agrave; vừa &yacute; bắt, k th&igrave; giao lưu cafe n&oacute;i chuyện chơi nha!<br />M&igrave;nh đi l&agrave;m giờ h&agrave;nh ch&aacute;nh n&ecirc;n xem g&agrave; v&agrave;o buổi trưa hoặc chiều tối.<br /><br />Th&ocirc;ng tin:<br />ĐT: <span class="skype_pnh_print_container_1364805086">0925 735 446</span><span class="skype_pnh_container"><span class="skype_pnh_mark"> begin_of_the_skype_highlighting</span> <span class="skype_pnh_highlighting_inactive_common"><span class="skype_pnh_left_span"> </span><span class="skype_pnh_dropart_span"><span class="skype_pnh_dropart_flag_span" style="background-position: -6057px 1px !important"> </span> </span><span class="skype_pnh_textarea_span"><span class="skype_pnh_text_span">0925 735 446</span></span><span class="skype_pnh_right_span"> </span></span> <span class="skype_pnh_mark">end_of_the_skype_highlighting</span></span> Ho&agrave;ng Mến 27t.<br />Yahoo: thietkecantho<br />Địa chỉ: Cầu B&agrave; Bộ (v&agrave;o 2km), Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.<br /><br />C&aacute;m ơn anh em đ&atilde; đọc tin, ae c&oacute; gh&eacute; ngang cho m&igrave;nh xin chữ UP nha!

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Hoàng Mến
- Địa chỉ: Cần Thơ
- Điện thoại: 0925735446 - Fax:
- email: thietkecantho@yahoo.com.vn