Cần thu mua Mai,mận,chanh,trám,lê

  • Thread starter jinqing86
  • Ngày gửi
J

jinqing86

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Hà Ngọc Lan
- Địa chỉ:
- Tel, Fax: 0987593806 ::: FaX
- email: hangoc_lan@yahoo.com
================================

<p><font size="4">&nbsp;Cần thu mua số lượng lớn c&aacute;c loại quả sau:</font></p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; <font size="4">Mai,mận,chanh,tr&aacute;m,l&ecirc;...</font></p><p><font size="4">&nbsp;xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:Mrs Lan:0987593806</font> <br /></p>
 
Back
Top