Cần tìm đại lý phân bón hữu cơ vi sinh

  • Thread starter vohanh
  • Ngày gửi
V

vohanh

Guest
#1
<div><div>C&ocirc;ng ty Cổ phần Tập Đo&agrave;n T&acirc;n T&acirc;y &Aacute; (TATAYA) k&iacute;nh ch&agrave;o c&aacute;c Đại l&yacute;:</div><p>C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; nh&agrave; sản xuất ph&acirc;n hữu cơ vi sinh v&agrave; ph&acirc;n b&oacute;n l&aacute;.</p></div><div>Hiện tại, do nhu cầu ph&aacute;t triển, ch&uacute;ng t&ocirc;i đang t&igrave;m c&aacute;c Đại l&yacute; c&oacute; nhu cầu v&agrave; năng lực để hợp t&aacute;c kinh doanh c&aacute;c sản phẩm ph&acirc;n b&oacute;n của ch&uacute;ng t&ocirc;i.</div><p>&nbsp;</p><p>Mọi chi tiết xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:</p><p>Mr. V&otilde; Hạnh</p><p>&nbsp;</p><p>Địa chỉ: 28/14 Đặng Văn Ngữ, P10, Ph&uacute; Nhuận, TP. HCM&nbsp;</p><p>Điện thoại: 0903 964966</p>Email: hanh.vo@tataya.vn <p>&nbsp;</p><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div><br /></div><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Võ Hạnh
- Địa chỉ: Phú Nhuận
- Điện thoại: 0903 964966 - Fax:
- email: hanh.vo@tataya.vn
 

H

hqhung_tdu

Guest
#3
Thiện chí họp tác với công ty vui lòng liên hệ 0917772369 ( Hưng )

Em cùng là đại lý đang họt động trong lĩnh vực, nếu công ty chưa mở đại lý ở cần thơ thig vui lòng liên hệ với tôi 0917772369 (Hưng)
 

Đối tácTop