Cần triển khai sản xuất ngô ngọt vụ xuân số lượng không hạn chế. Địa điểm từ Nghệ an trở ra phía bắc

  • Thread starter namknty@gmail.com
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

namknty@gmail.com

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: namknty@gmail.com
- Địa chỉ: Dương Văn Nam
- Tel, Fax: 0979746372 ::: FaX
- email: namknty@gmail.com
================================

<p>Hiện nay t&ocirc;i đang l&agrave;m việc trong c&ocirc;ng ty chế biến n&ocirc;ng sản xuất khẩu, c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i cần rất nhiều ng&ocirc; ngọt phục vụ cho chế biến xuất khẩu. Ch&uacute;ng t&ocirc;i rất mong &nbsp;c&aacute;c qu&yacute; cơ quan, đơn vị phụ tr&aacute;ch n&ocirc;ng nghiệp ph&iacute;a bắc từ Nghệ An trở ra triển khai c&ugrave;ng ch&uacute;ng t&ocirc;i g&oacute;p phần chuyển dịch c&acirc;y trồng n&acirc;ng cao thu&nbsp; nhập cho b&agrave; con n&ocirc;ng d&acirc;n, xin h&atilde;y li&ecirc;n hệ ngay nh&eacute; để ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; kế hoạch nhập giống sớm phục vụ tốt vụ xu&acirc;n. </p><p>Địa chỉ LH c&ocirc;ng ty CP CB NS xuất khẩu Hải Dương số 2 L&ecirc; Thanh Nghị TP Hải Dưong&nbsp;gặp anh Sơn: 0903440226, hoặc anh Nam 0979746372.Ch&uacute;ng t&ocirc;i rất mong được hợp t&aacute;c c&ugrave;ng c&aacute;c bạn.</p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top