cần tuyến nhân viên quản lý thị trường thủy sản/ nông nghiệp

  • Thread starter dnydxyteng
  • Ngày gửi
D

dnydxyteng

Guest
#1
[FONT=宋体]V[FONT=ˎ̥]ị[/FONT][FONT=宋体] tr[/FONT][/FONT][FONT=宋体]í[/FONT][FONT=宋体] tuy[FONT=ˎ̥]ể[/FONT][FONT=宋体]n d[/FONT][FONT=ˎ̥]ụ[/FONT][FONT=宋体]ng : Nh[/FONT][FONT=ˎ̥]â[/FONT][FONT=宋体]n vi[/FONT][/FONT][FONT=宋体]ê[/FONT][FONT=宋体]n qu[FONT=ˎ̥]ả[/FONT][FONT=宋体]n l[/FONT][FONT=ˎ̥]ý[/FONT][FONT=宋体] th[/FONT][FONT=ˎ̥]ị[/FONT][FONT=宋体] tr[/FONT][FONT=ˎ̥]ườ[/FONT][FONT=宋体]ng thu[/FONT][FONT=ˎ̥]ố[/FONT][FONT=宋体]c th[/FONT][FONT=ˎ̥]ủ[/FONT][FONT=宋体]y s[/FONT][FONT=ˎ̥]ả[/FONT][FONT=宋体]n v[/FONT][/FONT][FONT=宋体]à[/FONT][FONT=宋体] n[FONT=ˎ̥]ô[/FONT][FONT=宋体]ng nghi[/FONT][FONT=ˎ̥]ệ[/FONT][FONT=宋体]p :[/FONT][FONT=宋体]3-4 ng[/FONT][FONT=ˎ̥]ườ[/FONT][FONT=宋体]i[/FONT][FONT=宋体]<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p>[/FONT][/FONT]​
[FONT=宋体]Y[/FONT][FONT=宋体]ê[/FONT][FONT=宋体]u cầu tuyển dụng[FONT=宋体]<o:p></o:p>[/FONT][/FONT]​
[FONT=宋体]1[/FONT][FONT=宋体]、[/FONT][FONT=宋体] kho[FONT=ˎ̥]ẻ[/FONT][FONT=宋体] m[/FONT][FONT=ˎ̥]ạ[/FONT][FONT=宋体]nh , t[/FONT][FONT=ˎ̥]ố[/FONT][FONT=宋体]t nghi[/FONT][FONT=ˎ̥]ệ[/FONT][FONT=宋体]p cao [/FONT][FONT=ˎ̥]đẳ[/FONT][FONT=宋体]ng tr[/FONT][FONT=ˎ̥]ườ[/FONT][FONT=宋体]ng th[/FONT][FONT=ˎ̥]ủ[/FONT][FONT=宋体]y s[/FONT][FONT=ˎ̥]ả[/FONT][FONT=宋体]n ho[/FONT][FONT=ˎ̥]ặ[/FONT][FONT=宋体]c n[/FONT][FONT=ˎ̥]ô[/FONT][FONT=宋体]ng nghi[/FONT][FONT=ˎ̥]ệ[/FONT][FONT=宋体]p tr[/FONT][FONT=ˎ̥]ở[/FONT][FONT=宋体] l[/FONT][/FONT][FONT=宋体]ê[/FONT][FONT=宋体]n.[FONT=宋体]<o:p></o:p>[/FONT][/FONT]​
[FONT=宋体]2.Y[/FONT][FONT=宋体]ê[/FONT][FONT=宋体]u th[/FONT][FONT=宋体]í[/FONT][FONT=宋体]ch c[FONT=ˎ̥]ô[/FONT][FONT=宋体]ng vi[/FONT][FONT=ˎ̥]ệ[/FONT][FONT=宋体]c maketing, c[/FONT][/FONT][FONT=宋体]ó[/FONT][FONT=宋体] kinh nghi[FONT=ˎ̥]ệ[/FONT][FONT=宋体]m qu[/FONT][FONT=ˎ̥]ả[/FONT][FONT=宋体]n l[/FONT][FONT=ˎ̥]ý[/FONT][FONT=宋体] khai th[/FONT][/FONT][FONT=宋体]á[/FONT][FONT=宋体]c th[FONT=ˎ̥]ị[/FONT][FONT=宋体] tr[/FONT][FONT=ˎ̥]ườ[/FONT][FONT=宋体]ng 1n[/FONT][FONT=ˎ̥]ă[/FONT][FONT=宋体]m tr[/FONT][FONT=ˎ̥]ở[/FONT][FONT=宋体] l[/FONT][/FONT][FONT=宋体]ê[/FONT][FONT=宋体]n ho[FONT=ˎ̥]ặ[/FONT][FONT=宋体]c [/FONT][FONT=ˎ̥]đã[/FONT][FONT=宋体] c[/FONT][/FONT][FONT=宋体]ó[/FONT][FONT=宋体] 1 s[FONT=ˎ̥]ố[/FONT][FONT=宋体] l[/FONT][FONT=ˎ̥]ượ[/FONT][FONT=宋体]ng kh[/FONT][/FONT][FONT=宋体]á[/FONT][FONT=宋体]ch h[/FONT][FONT=宋体]à[/FONT][FONT=宋体]ng nh[FONT=ˎ̥]ấ[/FONT][FONT=宋体]t [/FONT][FONT=ˎ̥]đị[/FONT][FONT=宋体]nh.[/FONT][FONT=宋体]<o:p></o:p>[/FONT][/FONT]​
[FONT=宋体]3[/FONT][FONT=宋体]、[/FONT][FONT=宋体]Th[/FONT][FONT=宋体]à[/FONT][FONT=宋体]nh th[FONT=ˎ̥]ạ[/FONT][FONT=宋体]o vi t[/FONT][/FONT][FONT=宋体]í[/FONT][FONT=宋体]nh , c[/FONT][FONT=宋体]ó[/FONT][FONT=宋体] th[FONT=ˎ̥]ể[/FONT][FONT=宋体] s[/FONT][FONT=ˎ̥]ử[/FONT][FONT=宋体] d[/FONT][FONT=ˎ̥]ụ[/FONT][FONT=宋体]ng th[/FONT][/FONT][FONT=宋体]à[/FONT][FONT=宋体]nh th[FONT=ˎ̥]ạ[/FONT][FONT=宋体]o c[/FONT][/FONT][FONT=宋体]á[/FONT][FONT=宋体]c ph[FONT=ˎ̥]ầ[/FONT][FONT=宋体]n m[/FONT][FONT=ˎ̥]ề[/FONT][FONT=宋体]m v[/FONT][FONT=ˎ̥]ă[/FONT][FONT=宋体]n ph[/FONT][/FONT][FONT=宋体]ò[/FONT][FONT=宋体]ng nh[FONT=ˎ̥]ư[/FONT][FONT=宋体] Office , <o:p></o:p>[/FONT][/FONT]​
[FONT=宋体]c[/FONT][FONT=宋体]ó[/FONT][FONT=宋体] 1ki[FONT=ˎ̥]ế[/FONT][FONT=宋体]n th[/FONT][FONT=ˎ̥]ứ[/FONT][FONT=宋体]c nh[/FONT][FONT=ˎ̥]ấ[/FONT][FONT=宋体]t [/FONT][FONT=ˎ̥]đị[/FONT][FONT=宋体]nh v[/FONT][FONT=ˎ̥]ề[/FONT][FONT=宋体] t[/FONT][/FONT][FONT=宋体]à[/FONT][FONT=宋体]i v[FONT=ˎ̥]ụ[/FONT][FONT=宋体] , kinh nghi[/FONT][FONT=ˎ̥]ệ[/FONT][FONT=宋体]m th[/FONT][FONT=ˎ̥]ị[/FONT][FONT=宋体] tr[/FONT][FONT=ˎ̥]ườ[/FONT][FONT=宋体]ng v[/FONT][/FONT][FONT=宋体]à[/FONT][FONT=宋体] qu[FONT=ˎ̥]ả[/FONT][FONT=宋体]n l[/FONT][FONT=ˎ̥]ý[/FONT][FONT=宋体] kinh doanh.[/FONT][FONT=宋体]<o:p></o:p>[/FONT][/FONT]​
[FONT=宋体]4[/FONT][FONT=宋体]、[/FONT][FONT=宋体]C[/FONT][FONT=宋体]ó[/FONT][FONT=ˎ̥]đạ[FONT=宋体]o [/FONT][FONT=ˎ̥]đứ[/FONT][FONT=宋体]c v[/FONT][/FONT][FONT=宋体]à[/FONT][FONT=宋体] h[FONT=ˎ̥]ạ[/FONT][FONT=宋体]nh ki[/FONT][FONT=ˎ̥]ể[/FONT][FONT=宋体]m c[/FONT][/FONT][FONT=宋体]á[/FONT][FONT=宋体] nh[FONT=ˎ̥]â[/FONT][FONT=宋体]n t[/FONT][FONT=ˎ̥]ố[/FONT][FONT=宋体]t , c[/FONT][/FONT][FONT=宋体]ó[/FONT][FONT=宋体] tinh th[FONT=ˎ̥]ầ[/FONT][FONT=宋体]n [/FONT][FONT=ˎ̥]đ[/FONT][FONT=宋体]o[/FONT][/FONT][FONT=宋体]à[/FONT][FONT=宋体]n k[FONT=ˎ̥]ế[/FONT][FONT=宋体]t , n[/FONT][FONT=ˎ̥]ă[/FONT][FONT=宋体]ng l[/FONT][FONT=ˎ̥]ự[/FONT][FONT=宋体]c trao [/FONT][FONT=ˎ̥]đổ[/FONT][FONT=宋体]i t[/FONT][FONT=ˎ̥]ố[/FONT][FONT=宋体]t,<o:p></o:p>[/FONT][/FONT]​
[FONT=宋体] y[/FONT][FONT=宋体]ê[/FONT][FONT=宋体]u th[/FONT][FONT=宋体]í[/FONT][FONT=宋体]ch c[FONT=ˎ̥]ô[/FONT][FONT=宋体]ng vi[/FONT][FONT=ˎ̥]ệ[/FONT][FONT=宋体]c khai ph[/FONT][/FONT][FONT=宋体]á[/FONT][FONT=宋体]t th[FONT=ˎ̥]ị[/FONT][FONT=宋体] tr[/FONT][FONT=ˎ̥]ườ[/FONT][FONT=宋体]ng.[/FONT][FONT=宋体]<o:p></o:p>[/FONT][/FONT]​
[FONT=宋体]5[/FONT][FONT=宋体]、[/FONT][FONT=宋体] c[/FONT][FONT=宋体]ó[/FONT][FONT=宋体] th[FONT=ˎ̥]ể[/FONT][FONT=宋体] th[/FONT][FONT=ˎ̥]ườ[/FONT][FONT=宋体]ng xuy[/FONT][/FONT][FONT=宋体]ê[/FONT][FONT=宋体]n [FONT=ˎ̥]đ[/FONT][FONT=宋体]i c[/FONT][FONT=ˎ̥]ô[/FONT][FONT=宋体]ng t[/FONT][/FONT][FONT=宋体]á[/FONT][FONT=宋体]c xa.<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=宋体]6. hết hạn đến ngày 30 tháng 12 năm 2009.[FONT=宋体]<o:p></o:p>[/FONT][/FONT]​
[FONT=宋体] <o:p></o:p>[/FONT]​
[FONT=宋体]Địa điểm l[/FONT][FONT=宋体]à[/FONT][FONT=宋体]m việc : C[/FONT][FONT=宋体]á[/FONT][FONT=宋体]c tỉnh miền Tây ,miễn Trung Việt Nam[FONT=宋体]<o:p></o:p>[/FONT][/FONT]​
[FONT=宋体]<o:p></o:p>[/FONT]​
[FONT=宋体]C[/FONT][FONT=宋体]á[/FONT][FONT=宋体]c nh[FONT=ˎ̥]â[/FONT][FONT=宋体]n vi[/FONT][/FONT][FONT=宋体]ê[/FONT][FONT=宋体]n tr[/FONT][FONT=宋体]ê[/FONT][FONT=宋体]n th[FONT=ˎ̥]ử[/FONT][FONT=宋体] vi[/FONT][FONT=ˎ̥]ệ[/FONT][FONT=宋体]c 01-02th[/FONT][/FONT][FONT=宋体]á[/FONT][FONT=宋体]ng , sau khi tr[FONT=ˎ̥]ở[/FONT][FONT=宋体] th[/FONT][/FONT][FONT=宋体]à[/FONT][FONT=宋体]nh nh[FONT=ˎ̥]â[/FONT][FONT=宋体]n vi[/FONT][/FONT][FONT=宋体]ê[/FONT][FONT=宋体]n ch[/FONT][FONT=宋体]í[/FONT][FONT=宋体]nh th[FONT=ˎ̥]ứ[/FONT][FONT=宋体]c s[/FONT][FONT=ˎ̥]ẽ[/FONT][FONT=ˎ̥]đượ[/FONT][FONT=宋体]c [/FONT][FONT=ˎ̥]đ[/FONT][/FONT][FONT=宋体]ó[/FONT][FONT=宋体]ng c[/FONT][FONT=宋体]á[/FONT][FONT=宋体]c lo[FONT=ˎ̥]ạ[/FONT][FONT=宋体]i b[/FONT][FONT=ˎ̥]ả[/FONT][FONT=宋体]o hi[/FONT][FONT=ˎ̥]ể[/FONT][FONT=宋体]m theo quy [/FONT][FONT=ˎ̥]đị[/FONT][FONT=宋体]nh c[/FONT][FONT=ˎ̥]ủ[/FONT][FONT=宋体]a nh[/FONT][/FONT][FONT=宋体]à[/FONT][FONT=宋体] n[FONT=ˎ̥]ướ[/FONT][FONT=宋体]c .[/FONT][FONT=宋体]<o:p></o:p>[/FONT][/FONT]​
[FONT=宋体]Địa chỉ VP: [FONT=宋体]116 NAM CAO TAN PHU Q ,9 TP,HCM[/FONT][/FONT][FONT=宋体]E-MAIL[/FONT][FONT=宋体]:[/FONT][FONT=宋体]goodgreenvie1@yahoo.com.cn [FONT=宋体]<o:p></o:p>[/FONT][/FONT]​
[FONT=宋体]Tel[/FONT][FONT=宋体]:[/FONT][FONT=宋体]08 5448 1378 fax:08 5448 1378[/FONT][FONT=宋体]<o:p></o:p>[/FONT]​
 
C

cotdaukho

Guest
#2
liên hệ xin việc

em vừa tốt nghiệp trường Đai Học Nông Lâm Huế, chuyên nghành : LV&SVC. Đang cần tìm việc làm tại các tỉnh miền trung.
cho em biết công ty mình đang cần tuyển nhân viên làm về lĩnh vực nào vậy ạ?
cụ thể công việc thế nào và các chế độ làm việc thế nào ạ?
hãy trả lời sớm giùm em! Em cảm ơn!
 

Quảng cáo

Top