cây cảnh Bonsai đẹp

  • Thread starter LE NGOC THANG
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
L

LE NGOC THANG

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: LE NGOC THANG
- Địa chỉ: GIA THUY - LONG BIEN- HA NOI
- Tel, Fax: 0943655294 ::: FaX
- email: thang173@yahoo.com
================================

<h1><p>Xin giới thiệu với Qu&yacute; vị 02 c&acirc;y cảnh Bonsai&nbsp;&nbsp;độc nhất v&ocirc; nhị&nbsp; thuộc họ Duối c&oacute; sức sống khoẻ, tươi tốt quanh năm vừa l&agrave; một loại c&acirc;y thuốc&nbsp; qu&yacute; trong d&acirc;n gian:</p><p>1/- C&Acirc;Y DUỐI h&igrave;nh m&aacute;y bay đang cất c&aacute;nh chiều d&agrave;i 2,5 m; cao 1,65m&nbsp;( t&iacute;nh cả bệ) đường k&iacute;nh th&acirc;n m&aacute;y&nbsp;bay 30cm, c&acirc;y đ&atilde; được trồng tr&ecirc;n 25 năm, c&oacute; gốc to&nbsp; thế d&aacute;ng tự nhi&ecirc;n rất sinh động&nbsp;c&aacute;c rễ&nbsp;toả đều vững ch&atilde;i. C&acirc;y Duối n&agrave;y thuộc d&ograve;ng c&acirc;y cảnh Bonsai&nbsp;độc đ&aacute;o, qu&yacute; hiếm rất th&iacute;ch hợp v&agrave; l&agrave;m tăng vẻ đẹp kiến tr&uacute;c&nbsp;tổng thể&nbsp;của&nbsp;c&ocirc;ng tr&igrave;nh nơi c&oacute; kh&ocirc;ng gian rộng,&nbsp;th&ecirc;m vẻ &nbsp;sang trọng, ho&agrave;nh tr&aacute;ng cho c&aacute;c tiền sảnh c&ocirc;ng sở, nh&agrave; văn ho&aacute;, nh&agrave; kh&aacute;ch, nh&agrave; ga,&nbsp;&nbsp;bảo t&agrave;ng, s&acirc;n bay, biệt thự vườn của c&aacute;c đại gia..</p><p>&nbsp;2/- C&acirc;y Duối nhỏ h&igrave;nh m&aacute;y bay đang xuy&ecirc;n m&acirc;y lấy độ cao vượt tr&ecirc;n những cụm m&acirc;y nhỏ ( c&acirc;y đ&atilde; tr&ecirc;n 15 năm tuổi ) c&oacute; chiều cao 2m c&acirc;y c&oacute; đường k&iacute;nh th&acirc;n m&aacute;y bay 12cm</p><p>Li&ecirc;n hệ anh Thắng Đt: 094 3655294</p></h1>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top