Cây dược liệu có nguồn gốc từ rừng

  • Thread starter builong
  • Ngày gửi
B

builong

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: ThuanViet
- Địa chỉ: Kim Bôi - Hoa Binh
- Tel, Fax: 01258278274 ::: FaX
- email: thuanvietbuilong.com
================================

<p>- B&aacute;n c&acirc;y xạ đen, xạ v&agrave;ng. Số lượng theo y&ecirc;u cầu.</p><p>- Nh&acirc;n cung cấp c&acirc;y giống Ba k&iacute;ch.</p><p>- Ngo&agrave;i ra ch&uacute;ng t&ocirc;i nhận cung cấp giống c&acirc;y của một số lo&agrave;i c&acirc;y dược liệu kh&aacute;c theo y&ecirc;u c&acirc;u cũng như sự đăng k&yacute; của kh&aacute;ch h&agrave;ng.</p><p>* Vậy xin mời qu&yacute; vị quan t&acirc;m đến c&acirc;y dược liệu xin h&atilde;y li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i theo địa chỉ Email: <a href="mailto:thuanvietbuilong@gmail.com">thuanvietbuilong@gmail.com</a> hoặc li&ecirc;n hệ theo số điện thoại 01258278274. Ch&uacute;ng t&ocirc;i xin ch&acirc;n th&agrave;nh cảm ơn.</p>
 


[builong;21794]THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: BùiLong
- Địa chỉ: Thao cả - vĩnh Tiến - Kim Bôi - Hòa Bình
- Tel, Fax: 02186296291: DĐ: 01668094095 ::: FaX
- email: thuanvietbuilong.com
================================


- Bán cây xạ đen, xạ vàng. Số lượng theo yêu cầu.
- Nhân cung cấp cây giống Ba kích.
- Ngoài ra chúng tôi nhận cung cấp giống cây của một số loài cây dược liệu khác theo yêu câu cũng như sự đăng ký của khách hàng.
* Vậy xin mời quý vị quan tâm đến cây dược liệu xin hãy liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ Email: thuanvietbuilong@gmail.com hoặc liên hệ theo số điện thoại 01668094095 or 02186296291. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn.
---------------
[builong;70020][builong;21794]THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: BùiLong
- Địa chỉ: Thao cả - vĩnh Tiến - Kim Bôi - Hòa Bình
- Tel, Fax: 02186296291: DĐ: 01668094095 ::: FaX
- email: thuanvietbuilong.com
================================


- Bán cây xạ đen, xạ vàng th&shy;uong phẩm. Số lượng theo yêu cầu.
- Nhân cung cấp cây giống xạ đen.
- Ngoài ra chúng tôi nhận cung cấp giống cây của một số loài cây dược liệu khác theo yêu câu cũng như sự đăng ký của khách hàng.
* Vậy xin mời quý vị quan tâm đến cây dược liệu xin hãy liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ Email: thuanvietbuilong@gmail.com hoặc liên hệ theo số điện thoại 01668094095 or 02186296291. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn.[/quote]
 
Last edited by a moderator:
- Ngoài ra chúng tôi nhận cung cấp giống cây của một số loài cây dược liệu khác theo yêu câu cũng như sự đăng ký của khách hàng.
-===========================
Bác có cung cấp giống cay Sâm rừng không Bác.
 
cần mua cây dược liệu

Tôi có nhu cầu mua một số loài cây dược liệu, lâm sản ngoài gỗ để trồng dưới tán rừng. Anh có thể gửi cho tôi danh sách các giống cây hiện có, báo giá và số lượng có thể cung cấp để tôi tham khảo và đặt mua.
 


Back
Top