Cây Sanh huyện Vũng Liêm - tỉnh Vĩnh Long (có 6 hình)

tungbonsai

Lữ khách
#1
<p><font size="3">C&acirc;y sanh cần b&aacute;n:</font></p><p><font size="3">L&agrave; c&acirc;y sanh miền nam,Việt Nam.</font></p><p><font size="3">Cao&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : 3,2m</font></p><p><font size="3">Ngang&nbsp; : 3m</font></p><p><font size="3">Hong&nbsp;&nbsp;&nbsp; : 2m</font></p><p><font size="3">Gi&aacute; b&aacute;n : 1 tỷ đồng</font></p><p><font size="3">Li&ecirc;n hệ&nbsp; : Phước, đt: 0908383161</font></p><p><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; * H&igrave;nh Mặt Trước:</font></p><p><img width="1024" height="768" style="width: 539px; height: 396px" src="http://i989.photobucket.com/albums/af14/tungbonsai/IMG_2539.jpg" border="0" /></p><p><img width="759" height="506" style="width: 542px; height: 409px" src="http://i989.photobucket.com/albums/af14/tungbonsai/IMG_2557.jpg" border="0" /></p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3">*H&igrave;nh Mặt Sau:</font></p><p><font size="3"><img width="728" height="604" style="width: 542px; height: 404px" src="http://i989.photobucket.com/albums/af14/tungbonsai/IMG_2552.jpg" border="0" /></font></p><p><img width="772" height="590" style="width: 544px; height: 401px" src="http://i989.photobucket.com/albums/af14/tungbonsai/IMG_2555.jpg" border="0" /></p><p><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; *H&igrave;nh Hong Tr&aacute;i:</font></p><p><img width="765" height="564" style="width: 543px; height: 401px" src="http://i989.photobucket.com/albums/af14/tungbonsai/IMG_2544.jpg" border="0" /></p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3">*H&igrave;nh Hong Phải:</font></p><p><img width="445" height="792" style="width: 443px; height: 527px" src="http://i989.photobucket.com/albums/af14/tungbonsai/IMG_2554.jpg" border="0" /></p>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: tungbonsai
- Địa chỉ: Vũng Liêm-Vĩnh Long
- Tel, Fax: 0939092424 ::: FaX
- email: tungbonsai@yahoo.com.vn