CHÀO BÁN CÁC MẶT HÀNG THỦY SẢN

  • Thread starter CÔNG TY Cá»” PHẦN ĐỨC PHÚ
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỨC PHÚ
- Địa chỉ: Số 153B, đường Nguyễn Đình Chiểu, Khóm 8, Phường 8, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau.
- Tel, Fax: 0780.3839109 ::: FaX 0780.3839109.
- email: ctyducphu@ gmail.com.
================================

<table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"><tbody><tr valign="top"><td bgcolor="#f0f0f0" colspan="2" style="width: 432px"><br /></td></tr> <tr valign="top"><td bgcolor="#f0f0f0" style="width: 184px"><br /></td><td bgcolor="#f0f0f0" colspan="2" style="width: 432px"><br /></td></tr> <tr valign="top"><td bgcolor="#f0f0f0" style="width: 184px"><font size="2" face="Arial" color="#ff0000" /><font size="2" face="Arial"><br /></font></td><td bgcolor="#f0f0f0" colspan="2" style="width: 432px"><div align="left"> <strong>T&ecirc;n DN/C&aacute; nh&acirc;n: C&Ocirc;NG TY CỔ PHẦN ĐỨC PH&Uacute;<br /> - Địa chỉ: Số 153B, đường Nguyễn Đ&igrave;nh Chiểu, Kh&oacute;m 8, Phường 8, Tp. C&agrave; Mau, tỉnh C&agrave; Mau.<br /> - Tel, Fax: 0780.3839109 ::: Fax: 0780.3839109.<br /> - email: ctyducphu@ gmail.com.<br /></strong></div> ================================<br /> <br /><div align="center"> <strong>C&Ocirc;NG TY CỔ PHẦN ĐỨC PH&Uacute;.</strong><br /></div> <br /><div align="justify"> Chuy&ecirc;n kinh doanh, mua b&aacute;n, nu&ocirc;i trồng, chế biến, xuất nhập khẩu c&aacute;c mặt h&agrave;ng thuỷ - hải sản: c&aacute; ngừ, c&aacute; thu, c&aacute; chim, c&aacute; hố, t&ocirc;m, mực, ghẹ, s&ograve; huyết, ngh&ecirc;u... bột c&aacute; với c&aacute;c độ đạm từ 55-60-65-67, độ tươi: 110-120, 145-160, 200-220. Sản lượng cung ứng: 120-320 tấn/ng&agrave;y đ&ecirc;m gi&aacute; cả cạnh tranh. Năng suất cung ứng c&aacute;c mặt h&agrave;ng thuỷ sản tươi, bảo quản lạnh khoảng 70-100 tấn/ng&agrave;y.<br /> <br /> Ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; thể đ&aacute;p ứng mọi nhu cầu, li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i để biết th&ecirc;m chi tiết về ti&ecirc;u ch&iacute; chất lượng, gi&aacute; cả.<br /> Email:ctyducphu@gmail.com (duchungdard@gmail.com)<br /> ĐT: 0916.724938 (gặp Vũ Đức H&ugrave;ng - Ph&oacute; gi&aacute;m đốc )<br /></div> <br /></td></tr></tbody></table>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top