CHẾ PHẨM KEO TỤ LÀM TRONG NƯỚC - SUPER PAC

  • Thread starter congnghevisinhmt
  • Ngày gửi
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Hoài Thu
- Địa chỉ: 138/31 Nguyễn Xí, P26, Q Bình Thạnh, Tphcm
- Tel, Fax: 0866594886 ::: FaX 0862588044
- email: xulymoitruongvn@gmail.com
================================

<span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial; font-size: 11px"><p><strong><span style="color: blue"><span style="font-size: medium">CHẾ PHẨM KEO TỤ L&Agrave;M TRONG NƯỚC &ndash; SUPER PAC</span></span></strong></p><p><strong><span style="color: blue"><span style="font-size: medium">I- Th&agrave;nh phần:</span></span></strong><span style="color: black"><span style="font-size: medium" /></span></p><ul><li style="color: black"><span style="font-size: medium">Aluminum Hydroxychloride: 50-60%</span><span style="font-size: medium" /></li><li style="color: black"><span style="font-size: medium">Xanthangum biến t&iacute;nh:&nbsp; 3-5%</span><span style="font-size: medium" /></li><li style="color: black"><span style="font-size: medium">Kitozan biến t&iacute;nh:&nbsp; 1-2%</span><span style="font-size: medium" /></li><li style="color: black"><span style="font-size: medium">C&aacute;c chất phụ trợ kh&aacute;c: 20-25%.</span><span style="font-size: medium" /></li></ul><p style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-left: 0in; margin-bottom: 0.0001pt"><strong><span style="color: black"><span style="font-size: medium">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span></strong><strong><span style="color: blue"><span style="font-size: medium">II- T&aacute;c dụng:</span></span></strong><span style="color: black"><span style="font-size: medium" /></span></p><ul><li style="color: black"><span style="font-size: medium">Lắng tụ nhanh c&aacute;c chất rắn lơ lửng, chất thải của t&ocirc;m c&aacute; v&agrave; tảo, l&agrave;m sạch nước ao nu&ocirc;i t&ocirc;m c&aacute;.</span><span style="font-size: medium" /></li><li style="color: black"><span style="font-size: medium">Tăng khả năng bắt mồi cho t&ocirc;m c&aacute;.</span><span style="font-size: medium" /></li><li style="color: black"><span style="font-size: 13.5pt"><span style="font-size: medium">Hấp thụ kh&iacute; độc h&ograve;a tan trong nước:</span><span style="font-size: medium">&nbsp;</span></span><span style="font-size: 10pt"><span style="font-size: medium">NH</span><sub><span style="font-size: medium">3</span></sub><span style="font-size: medium">, H</span><sub><span style="font-size: medium">2</span></sub><span style="font-size: medium">S, NO</span><sub><span style="font-size: medium">2</span></sub><span style="font-size: medium">...</span></span><span style="font-size: medium" /></li><li style="color: black"><span style="font-size: 13.5pt"><span style="font-size: medium">Tăng h&agrave;m lượng oxy h&ograve;a tan trong nước nhờ c&aacute;c phần tử hoạt động t&iacute;ch cực như</span><span style="font-size: medium">&nbsp;</span></span><span style="font-size: 9pt"><span style="font-size: medium">SiO</span><sub><span style="font-size: medium">2</span></sub><span style="font-size: medium">, Al</span><sub><span style="font-size: medium">2</span></sub><span style="font-size: medium">O</span><sub><span style="font-size: medium">3</span></sub><span style="font-size: medium">.</span></span><span style="font-size: medium" /></li></ul><p style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-left: 0in; margin-bottom: 0.0001pt"><span style="color: black"><span style="font-size: medium">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span style="color: blue"><span style="font-size: medium">&nbsp;</span></span><strong><span style="color: blue"><span style="font-size: medium">III- Liều lượng v&agrave; c&aacute;ch d&ugrave;ng</span></span></strong><span style="color: blue"><span style="font-size: medium">:</span></span><span style="color: black"><span style="font-size: medium" /></span></p><p style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-left: 0in; margin-bottom: 0.0001pt"><span style="color: black"><span style="font-size: medium">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Ho&agrave; tan 2-3 kg Super PAC trong 20 l&iacute;t nước, rồi tạt đều cho 1000</span></span><span style="font-size: 18pt; color: black"><span style="font-size: medium">m</span><sup><span style="font-size: medium">2</span></sup></span><span style="color: black"><span style="font-size: medium">&nbsp;</span></span><span style="color: black"><span style="font-size: medium">mặt ao v&agrave;o buổi chiều, tăng cường quạt nước hay sục kh&iacute; trong v&ograve;ng 30 ph&uacute;t.</span></span><span style="color: black"><span style="font-size: medium" /></span></p><p style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-left: 0in; margin-bottom: 0.0001pt"><span style="color: black"><span style="font-size: medium">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Cứ 20 ng&agrave;y xử l&yacute; một lần v&agrave;o th&aacute;ng thứ 2-3.</span></span><span style="color: black"><span style="font-size: medium" /></span></p><p style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-left: 0in; margin-bottom: 0.0001pt"><span style="color: black"><span style="font-size: medium">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Cứ 10 ng&agrave;y xử l&yacute; một lần v&agrave;o th&aacute;ng&nbsp; thứ 3-4.</span></span><span style="color: black"><span style="font-size: medium" /></span></p><p style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-left: 0in; margin-bottom: 0.0001pt"><span style="color: black"><span style="font-size: medium">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span style="color: black"><span style="font-size: medium" /></span></p><p style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-left: 0in; margin-bottom: 0.0001pt"><span style="color: blue"><span style="font-size: medium">&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></span><strong><span style="color: blue"><span style="font-size: medium">IV- Bảo quản:</span></span></strong><span style="color: black"><span style="font-size: medium">&nbsp;Để nơi kh&ocirc; r&aacute;o, tho&aacute;ng m&aacute;t trong 2 năm&nbsp;kể từ ng&agrave;y sản xuất.</span></span></p></span>
 
Back
Top