Chế phẩm vi sinh dạng dịch xử lý mùi hôi chuồng trại chăn nuôi (EMIC dạng dịch)

  • Thread starter congnghevisinhmt
  • Ngày gửi
C

congnghevisinhmt

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Hoài Thu
- Địa chỉ: 138/31 Nguyễn Xí, P26, Q Bình Thạnh, Tphcm
- Tel, Fax: 0866594886 ::: FaX 0862588044
- email: xulymoitruongvn@gmail.com
================================

<span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial; font-size: 11px"><span style="color: black"><span style="font-size: medium">EMIC l&agrave; hỗn hợp c&aacute;c vi sinh vật hữu &iacute;ch c&oacute; khả năng ph&acirc;n giải mạnh xenluloz, tinh bột, protein,</span></span><span style="color: black"><span style="font-size: medium">&nbsp;lipit, c</span></span><span style="color: black"><span style="font-size: medium">&oacute; khả năng sinh&nbsp;</span></span><span style="color: black"><span style="font-size: medium">chất ức&nbsp;</span></span><span style="color: black"><span style="font-size: medium">chế, chất kh&aacute;ng s</span></span><span style="color: black"><span style="font-size: medium">inh&hellip;</span></span><br /><span style="color: black"><span style="font-size: medium">- &nbsp; &nbsp; &nbsp; Xử l&yacute; cho bể hiếu kh&iacute;.</span></span><br /><span style="color: black"><span style="font-size: medium">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vi sinh vật tổng số &gt; 10</span><sup><span style="font-size: medium">9&nbsp;</span></sup></span><sup><span style="color: black"><span style="font-size: medium">&nbsp;</span></span></sup><span style="color: black"><span style="font-size: medium">CFU/g</span></span><br /><sup><span style="color: black"><span style="font-size: medium">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span></sup><span style="color: black"><span style="font-size: medium">Chất mang</span></span><br /><strong><span style="text-decoration: underline"><span style="color: blue"><span style="font-size: medium">II.T&aacute;c Dụng:</span></span></span></strong><br /><span style="color: black"><span style="font-size: medium">- Ph&acirc;n giải nhanh chất hữu cơ&nbsp;</span></span><span style="color: black"><span style="font-size: medium">&nbsp;</span></span><span style="color: black"><span style="font-size: medium">trong nước thải.</span></span><span style="color: black"><span style="font-size: medium" /></span><br /><span style="color: black"><span style="font-size: medium">-&nbsp;</span></span><span style="color: black"><span style="font-size: medium">Th&uacute;c đẩy nhanh qu&aacute; tr&igrave;nh l&agrave;m sạch nước thải.</span></span><br /><span style="color: black"><span style="font-size: medium">- L&agrave;m giảm tối đa m&ugrave;i h&ocirc;i thối của chất thải hữu cơ.</span></span><br /><span style="color: black"><span style="font-size: medium">- Diệt mầm bệnh sinh vật c&oacute; hại trong chất thải.</span></span><br /><span style="color: black"><span style="font-size: medium">- Ph&acirc;n giải nhanh r&aacute;c thải phế thải n&ocirc;ng nghiệp, m&ugrave;n b&atilde; hữu cơ, ph&acirc;n bắc v&agrave; ph&acirc;n chuồng l&agrave;m ph&acirc;n b&oacute;n hữu cơ vi sinh.</span></span><br /><strong><span style="text-decoration: underline"><span style="color: blue"><span style="font-size: medium">III.Bảo Quản</span></span></span></strong><span style="text-decoration: underline"><span style="color: blue"><span style="font-size: medium">:</span></span></span><span style="color: black"><span style="font-size: medium">&nbsp;</span></span><span style="color: black"><span style="font-size: medium">- Để nơi kh&ocirc; r&aacute;o tho&aacute;ng m&aacute;t trong 12 th&aacute;ng.</span></span><br /><strong><span style="text-decoration: underline"><span style="color: blue"><span style="font-size: medium">IV.C&aacute;ch D&ugrave;ng</span></span></span></strong><strong><span style="text-decoration: underline"><span style="color: blue"><span style="font-size: medium">:</span></span></span></strong><br /><span style="font-size: medium">- C&ocirc;ng thức pha chế phẩm EMIC (dạng dịch)</span><br /><span style="font-size: medium">- Nước sạch:&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 l&iacute;t</span><br /><span style="font-size: medium">- EMIC dịch gốc:&nbsp;&nbsp; 5 l&iacute;t</span><br /><span style="font-size: medium">- Rỉ đường:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5 kg (hoặc 3-5kg đường đen, đường đỏ, đường ph&ecirc;n, mật)</span><br /><span style="font-size: medium">- H&ograve;a rỉ đường hoặc đường đen, đường đỏ, đường ph&ecirc;n, mật v&agrave;o can hoặc th&ugrave;ng chứa nước. Sau đ&oacute; cho chế phẩm EMIC v&agrave;o v&agrave; khuấy tan đều, đậy k&iacute;n (kh&ocirc;ng vặn v&agrave; đậy kỹ) tr&aacute;nh bụi bẩn rơi v&agrave;o v&agrave; kh&iacute; c&oacute; thể tho&aacute;t ra được, để nơi kh&ocirc; m&aacute;t, từ 3 ng&agrave;y trở l&ecirc;n l&agrave; d&ugrave;ng được.</span><br /><span style="font-size: medium">- Phun chế phẩm đ&atilde; pha v&agrave;o mọi nơi trong khu chuồng trại hoặc khu sản xuất v&agrave; mương tho&aacute;t, phun đều ở nơi &ocirc; nhiễm như c&ocirc;ng r&atilde;nh, Cứ 2 ng&agrave;y phun một lần.</span><br /><strong><span style="text-decoration: underline"><span style="color: blue"><span style="font-size: medium">V.Quy C&aacute;ch:</span></span></span></strong><span style="color: black"><span style="font-size: medium">&nbsp;</span></span><span style="color: black"><span style="font-size: medium">Đ&oacute;ng&nbsp;</span></span><span style="color: black"><span style="font-size: medium">can&nbsp; 20 lit/can</span><span style="text-decoration: underline"><span style="font-size: medium" /></span></span><br /><em><span style="color: black"><span style="font-size: medium">(</span></span><span style="color: black"><span style="font-size: medium">EMIC l&agrave; chế phẩm trung t&iacute;nh, an to&agrave;n kh&ocirc;ng độc hại đối với người, gia s&uacute;c v&agrave; m&ocirc;i trường.</span></span></em><em><span style="color: black"><span style="font-size: medium">)</span></span></em><br /><span style="color: black"><span style="font-size: medium">&nbsp;</span></span></span>
 
Back
Top