CHIM TRĨ GIỐNG - CẢNH - THƯƠNG PHẨM - TRỨNG - THÁI BÌNH/ SÀI GÒN

#1
<p>Cơ sở ch&uacute;ng t&ocirc;i đang cung cấp chim trĩ giống, chim trĩ sinh sản, chim trĩ thương phẩm (thịt), chim trĩ cảnh v&agrave; trứng chim trĩ. B&agrave; con c&oacute; nhu cầu t&igrave;m hiểu về loại vật nu&ocirc;i n&agrave;y xin li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i, b&agrave; con sẽ được tư vấn kĩ thuật trong suốt qu&aacute; tr&igrave;nh nu&ocirc;i. B&agrave; con cũng c&oacute; thể đến cơ sở ch&uacute;ng t&ocirc;i để tham quan v&agrave; được hướng dẫn trực tiếp những thao t&aacute;c cơ bản về c&aacute;ch l&agrave;m chuồng trại, vệ sinh, chăm s&oacute;c trong từng giai đoạn, cho ăn, cho uống vắc xin, nhận biết dấu hiệu bệnh v&agrave; c&aacute;ch xử l&yacute; hiệu quả</p><p>Qu&iacute; b&agrave; con tham khảo gia b&aacute;n hiện tại của ch&uacute;ng t&ocirc;i:</p><p>Chim trĩ giống 3 ng&agrave;y tuổi (d&agrave;nh cho người đ&atilde; c&oacute; kinh nghiệm nu&ocirc;i): 50.000 đ/con</p><p>Chim trĩ 30 ng&agrave;y tuổi (d&agrave;nh cho người mới nu&ocirc;i): 90.000 đ/con</p><p>Chim trĩ dự bị (bắt đầu sinh sản) 3 con m&aacute;i + 1 con trống (d&agrave;nh cho người c&oacute; kinh nghiệm &uacute;m chim non): 4.000.000 đ/ bộ (3 m&aacute;i + 1 trống)</p><p>Trứng chim trĩ c&oacute; trống (d&agrave;nh cho người c&oacute; phương tiện ấp v&agrave; &uacute;m chim non): 30.000 đ/ trứng</p><p>Chim trĩ trống trưởng th&agrave;nh&nbsp;l&agrave;m cảnh: 800,000 đ/con</p><p>B&agrave; con c&oacute; nhu cầu mua số lượng lớn xin vui l&ograve;ng đặt trước để hưởng chiết khấu về số lượng</p><p>Để biết them th&ocirc;ng tin xin li&ecirc;n hệ:</p><p>CƠ SỞ HUY HO&Agrave;NG (TH&Aacute;I B&Igrave;NH)</p><p>Th&ocirc;n Nam An - Hồng Giang - Đ&ocirc;ng Hưng - Th&aacute;i B&igrave;nh</p><p>Điện thoại: 0909 813 870</p><p>Người li&ecirc;n hệ: &Ocirc;ng Trương Văn Ho&agrave;ng</p><p>Email: <a href="mailto:vincent.oic@gmail.com"><font color="#088108">vincent.oic@gmail.com</font></a></p><p>CƠ SỞ TH&Agrave;NH AN (HỒ CH&Iacute; MINH)</p><p>Th&aacute;i Mỹ - Củ Chi - Tp. Hồ Ch&iacute; Minh</p><p>Điện thoại: 0918 399 826</p><p>Người li&ecirc;n hệ: &Ocirc;ng Trương Văn Toản</p><p>Email: <a href="mailto:vincent.oic@gmail.com"><font color="#088108">vincent.oic@gmail.com</font></a></p><br /><br /> Link : <a style="color: #003399" href="http://agriviet.com/home/threads/111295-Cung-Cap-Chim-Tri-Giong-Sinh-san-Thuong-Pham-Trung-Tai-Thai-Binh#ixzz2DyarYlNS">http://agriviet.com/home/threads/111295-Cung-Cap-Chim-Tri-Giong-Sinh-san-Thuong-Pham-Trung-Tai-Thai-Binh#ixzz2DyarYlNS</a>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trương Văn Toản
- Địa chỉ: Hồng Giang - Đông Hưng - Thái Bình
- Điện thoại: 84 - Fax: 918399826
- email: vincent.oic@gmail.com
 

#3
minh o Tien giang-neu mua chỗ bạn thì ban van chuyen nhu the nao
minh dinh nuoi thu nghiem truoc 100 con-1 tháng tuoi,
 

daotuanh

Lữ khách
#4
có vận chuyển con giống 1 tháng tuổi về đồng nai ko bạn dc alo em nhá 0995.287858, muốn nuôi lấy kinh nghiệm để cải thiện kinh tế gia đình, vì dang thất nghiệp cả năm rồi hic hic
 
Top