Chuyên bán cà phê bột "chất l­ượng hàng đầu Việt Nam"

  • Thread starter CÆ¡ sở chế biến caffe "Ph­ước"
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
C

Cơ sở chế biến caffe "Ph­ước"

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Cơ sở chế biến caffe "Ph­ước"
- Địa chỉ: Trịnh xá- châu khê -Từ Sơn -Bắc Ninh
- Tel, Fax: 0241.375.6786 / 0914.559.568
- email: ngaico34@yahoo.com
================================

<font size="3">Caffe &ldquo;Phước&rdquo; &ldquo;chất lượng h&agrave;ng đầu Việt Nam&rdquo;<br /></font><font size="3">Phục vụ qu&yacute; kh&aacute;ch c&aacute;c dịch vụ: <br /></font><p><font size="3">&nbsp;</font></p><font size="3">- Đối tượng kh&aacute;ch h&agrave;ng: C&aacute;c doanh nghiệp , nh&agrave; h&agrave;ng ẩm thực, qu&aacute;n caffe nổi tiếng, C&aacute;c đại l&yacute; .<br /></font><font size="3">- Chuy&ecirc;n đ&agrave;o tạo, chuyển giao c&ocirc;ng nghệ chế biến caffe nguy&ecirc;n hạt th&agrave;nh phẩm<br /></font><font size="3">&nbsp;<br /></font><font size="3">Xuất sứ từ v&ugrave;ng&nbsp; trồng caffe nổi tiếng : Đăc N&ocirc;ng , Đắc Lak&nbsp; cơ sở chế biến caffe &ldquo; Phước&rdquo; đ&atilde; mang hươg vị caffe cao nguy&ecirc;n tới miền Bắc. <br /></font><font size="3">&nbsp;<br /></font><font size="3">&nbsp;D&ugrave; mới được th&agrave;nh lập năm 2009 , nhưng caffe &ldquo;Phước&rdquo; đ&atilde; được kh&aacute;ch h&agrave;ng tin d&ugrave;ng qua sự nhận định ch&acirc;n thực của kh&aacute;ch h&agrave;ng khi được thưởng thức thử nghiệm.<br /></font><p><font size="3">&nbsp;</font></p><font size="3">Hợp t&aacute;c với caffe &ldquo; Phước&rdquo; l&agrave; sự lựa chọn đ&uacute;ng đắn v&igrave; 3 l&yacute; do:<br /></font><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br /></font><ul><li><font size="3">Chất lượng đảm bảo h&agrave;ng đầu Việt Nam, nguồn h&agrave;ng ổn định , cung cấp số lượng lớn.<br /></font></li><li><font size="3">Kh&aacute;ch h&agrave;ng sẽ được phục vụ tận t&igrave;nh theo mọi y&ecirc;u cầu về hương vị, m&agrave;u sắc của sản phẩm.<br /></font></li><li><font size="3">Gi&aacute; cả lu&ocirc;n rẻ hơn c&aacute;c b&ecirc;n cạnh tranh.<br /></font></li></ul><p><font size="3">&nbsp;Add: 868 Trịnh X&aacute;-Ch&acirc;u Kh&ecirc;- Từ Sơn-Bắc Ninh</font></p><p><font size="3">Tel: 0241.375.6786/0914.559568/0912.458.937</font></p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top