Chuyên bán các sản phẩm vi sinh cho chăn nuôi, trồng trọt, thủy sản chất lượng tốt giá cả hợp lý

  • Thread starter congtyketnoinongdan
  • Ngày gửi
C

congtyketnoinongdan

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT NỐI NÔNG DÂN (FCN)
- Địa chỉ: Lầu 6, Lô C4-1, B15, Hoàng Văn Thái, Khu TTTM Tài Chánh Quốc Tế Phú Mỹ Hưng, Quận 7
- Tel, Fax: 08 54127128 ::: FaX 08 54136287
- email: fcn0809@gmail.com
================================

<strong><font size="3"><font face="Times New Roman">C&ocirc;ng ty Cổ Phần Kết Nối N&ocirc;ng D&acirc;n (FCN)<br /></font></font></strong><p align="center"><font face="Times New Roman" size="3">Ch&uacute;ng t&ocirc;i xin giới thiệu d&ograve;ng sản phẩm USA-VBIO</font></p><p align="center"><font face="Times New Roman" size="3">( vi sinh sản xuất theo c&ocirc;ng nghệ Hoa Kỳ)</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p> <ol><li><font face="Times New Roman" size="3">Men vi sinh d&ugrave;ng trong xử l&yacute; m&ocirc;i trường thủy sản ( t&ocirc;m, c&aacute;). Xử l&yacute; đ&aacute;y ao: ph&acirc;n hủy x&aacute;c b&atilde; hữu cơ, thức ăn thừa, l&agrave;m giảm độ đục, khử nitrat, nitrit, tăng vi sinh vật c&oacute; &iacute;ch trong nước&hellip; ph&ograve;ng ngừa nhiễm bệnh do &ocirc; nhiễm .</font></li></ol><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;<img height="240" src="http://i772.photobucket.com/albums/yy4/pathoflife_2009/PB230524.jpg" width="200" align="top" border="0" /></font></p> <ol><li><font face="Times New Roman" size="3">Men vi sinh trộn trong thức ăn gia s&uacute;c, gia cầm, thủy sản,&hellip; gi&uacute;p tăng hệ vi sinh đường ruột, k&iacute;ch th&iacute;ch ti&ecirc;u h&oacute;a, tăng cường miễn dịch, ph&ograve;ng v&agrave; trị c&aacute;c bệnh tr&ecirc;n đường ti&ecirc;u h&oacute;a. </font></li></ol><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;<img height="240" src="http://i772.photobucket.com/albums/yy4/pathoflife_2009/PB230526.jpg" width="200" align="top" border="0" /><img height="240" src="http://i772.photobucket.com/albums/yy4/pathoflife_2009/PB230529-1.jpg" width="200" align="top" border="0" /><img height="240" src="http://i772.photobucket.com/albums/yy4/pathoflife_2009/PB200511.jpg" width="200" align="top" border="0" /></font></p> <ol><li><font face="Times New Roman" size="3">Men vi sinh d&ugrave;ng trong ủ ph&acirc;n hữu cơ vi sinh ( ph&acirc;n chuồng, ph&acirc;n xanh, vỏ caf&eacute;, m&ugrave;n cưa, r&aacute;c thải, ph&acirc;n c&aacute;&hellip;): ph&acirc;n hủy nhanh ch&oacute;ng, x&aacute;c b&atilde; động vật trong thời gian ngắn để biến th&agrave;nh ph&acirc;n b&oacute;n c&oacute; chứa vi sinh vật c&oacute; &iacute;ch cho c&acirc;y trồng. Chế phẩm vi sinh nấm trichodema ngăn ngừa một số bệnh về c&acirc;y trồng.</font></li></ol><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;<img height="240" src="http://i772.photobucket.com/albums/yy4/pathoflife_2009/PB230518.jpg" width="200" align="top" border="0" /></font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p> <ol><li><font face="Times New Roman" size="3">Men vi sinh d&ugrave;ng trong xử l&yacute; khử m&ugrave;i ( chuồng trại, ao hồ, đầm đ&igrave;a, cầu cống&hellip;) trong v&ograve;ng 30 ph&uacute;t khống chế được tối đa m&ugrave;i h&ocirc;i, thối, ruồi, nhặng, độc tố&hellip; gi&uacute;p giảm street cho vật nu&ocirc;i, chống &ocirc; nhiễm m&ocirc;i trường kh&ocirc;ng kh&iacute;.</font></li></ol><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ : <br /></font></font></strong><strong><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">C&Ocirc;NG TY CỔ PHẦN KẾT NỐI N&Ocirc;NG D&Acirc;N (FCN)<br /></font></font></strong><p><font face="Times New Roman" size="3">Lầu 6, L&ocirc; C4-1, B15, Ho&agrave;ng Văn Th&aacute;i, Ph&uacute; Mỹ Hưng, Quận 7, TP. Hồ Ch&iacute; Minh</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">Số ĐT: 08 54127128</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">Call: 0908556185 gặp Ms Linh</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">Hoặc: 0934947281 gặp B&aacute;c sỹ th&uacute; y Th&ugrave;y Trang</font></p><font face="Times New Roman" size="3">Email: </font><a href="mailto:fcn0809@gmail.com"><font face="Times New Roman" size="3">fcn0809@gmail.com</font></a><br /><font size="3"><font face="Times New Roman">Nếu cần t&igrave;m hiểu th&ecirc;m về vi sinh trong nu&ocirc;i trồng xin vui l&ograve;ng Email cho chuy&ecirc;n gia nghi&ecirc;n cứu cải tiến c&aacute;ch nu&ocirc;i trồng thủy sản T&ocirc;m s&uacute; Hoa Kỳ<br /></font></font><p><font face="Times New Roman" size="3">Website&nbsp;: farfareastcreatures.com</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">Email&nbsp;: liemtran308@yahoo.com</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p>
 
Bài viết có nội dung tương tự
Back
Top