Chuyên bán cỏ vetiver

  • Thread starter Công ty Cổ Phần Tích Trung
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
C

Công ty Cổ Phần Tích Trung

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Công ty Cổ Phần Tích Trung
- Địa chỉ: khu 2 thị trấn Ái Nghĩa - Đại Lộc - Quảng Nam
- Tel, Fax: ::: FaX 05103.747713
- email: ctytichtrung@yahoo.com.vn
================================

<p>Chuy&ecirc;n cung cấp cỏ giống vetiver.C&oacute; Giấy chứng nhận bản quyền của trường Đại học Cần Thơ .</p><p>NHận cung cấp cỏ phục vụ c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh chống x&oacute;i m&ograve;n , đ&ecirc; điều , b&aacute;n rễ cỏ trong c&aacute;c ứng dụng kh&aacute;c .Gi&aacute; cả cạnh tranh , c&oacute; ưu đ&atilde;i v&agrave; bảo h&agrave;nh cho đến khi cỏ thực sự ph&aacute;t triển . Mọi chi tiết v&agrave; th&ocirc;ng tin li&ecirc;n quan vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ : Anh Ph&aacute;t : 0903.555129</p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Back
Top