CHUYÊN BÁN GÀ TRE LAI ĐÁ - TẠI ĐỒNG THÁP

#1
<address><font color="#0000ff" size="4">T&ocirc;i c&oacute; một số em g&agrave; tre lai trạng khoảng 900g - 1.3 k/g muống b&aacute;n </font></address><address><font color="#0000ff" size="4">G&agrave; đẹp đ&aacute; hay đ&atilde;m bảo chất lượng kh&ocirc;ng mua b&aacute;n g&agrave; niền g&agrave; thua độ.</font></address><address><font color="#0000ff" size="4">Gi&aacute; cả hợp l&yacute; khỏi phải lo tiền n&agrave;o của nấy thui sảng s&agrave;ng vận chuyển tới nơi với số lượng từ 3con trở l&ecirc;n </font></address><address><font color="#0000ff" size="4">ACE n&agrave;o ũng hộ xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ: Cu Th&ocirc;ng : 01269673952 - 0944993518 </font></address><address><font color="#0000ff" size="4">Yahoo: </font><a href="mailto:chi_thong@yahoo.com"><font color="#0000ff" size="4">chi_thong@yahoo.com</font></a></address><address><font color="#0000ff" size="4">Email: </font><a href="mailto:nguyenchithong01@gmail.com"><font color="#0000ff" size="4">nguyenchithong01@gmail.com</font></a></address><p><font color="#0000ff" size="5"><img title="Cool" alt="Cool" src="/admin/tinymce/plugins/emotions/images/smiley-cool.gif" border="0" /><img title="Cool" alt="Cool" src="/admin/tinymce/plugins/emotions/images/smiley-cool.gif" border="0" /><img title="Cool" alt="Cool" src="/admin/tinymce/plugins/emotions/images/smiley-cool.gif" border="0" /><img title="Cool" alt="Cool" src="/admin/tinymce/plugins/emotions/images/smiley-cool.gif" border="0" /><img title="Cool" alt="Cool" src="/admin/tinymce/plugins/emotions/images/smiley-cool.gif" border="0" /></font></p><p>&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Chí Thông
- Địa chỉ: Tháp Mười - Đồng Tháp
- Điện thoại: 0944993518 - Fax: 01269673952
- email: nguyenchithong01@gmail.com