Chuyên Bán Nhím, Chồn Nhung Đen ,Lợn Rừng

  • Thread starter ĐỖ QUANG MINH
  • Ngày gửi
Ä

ĐỖ QUANG MINH

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: ĐỖ QUANG MINH
- Địa chỉ: Thôn Miếu Gỗ Xã Ngọc Thanh Thị Xã Phúc Yên Tỉnh Vĩnh Phúc
- Tel, Fax: ::: FaX 02116516368 & 0974004686 ::: FaX
- email: chuotvang_1972
================================

<p><font size="2"><strong>Cơ sở Chăn nu&ocirc;i</strong> <strong><font size="4">Cẩm Minh</font><em> </em>Chuy&ecirc;n B&aacute;n Nh&iacute;m, Chồn Nhung Đen ,Lợn Rừng Giống V&agrave; Thịt</strong></font></p><p><strong><font size="3">Tư Vấn Tại Nh&agrave; Kỹ Thuật Chăn nu&ocirc;i</font></strong></p><p><strong><u><font size="2">Mọi Chi Tiết Xin Li&ecirc;n H&ecirc;:</font></u></strong> <strong><font size="4">ĐỖ QUANG MINH</font></strong> <strong><em><font size="3">Th&ocirc;n Miếu Gỗ X&atilde; Ngọc Thanh Thị X&atilde; Ph&uacute;c Y&ecirc;n Tỉnh Vĩnh Ph&uacute;c</font></em></strong></p><p><strong><font size="3">ĐT:02116516368 &amp; 0974004686</font></strong></p>
 
Back
Top