CHUYÊN CUNG CẤP CÁC LOẠI GIỐNG CÂY ĂN TRÁI - ĐỒNG THÁP

  • Thread starter nguyenchithong01
  • Ngày gửi
N

nguyenchithong01

Lữ khách
#1
<blockquote><div align="center"><address><font color="#cc0000" size="4">&quot;CH&Iacute; TH&Ocirc;NG&quot; </font></address></div><div align="center"><address><font color="#0000ff" size="4"><font color="#cc0000">TRẠI&nbsp;GIỐNG C&Acirc;Y TRỒNG&nbsp;- C&Acirc;Y ĂN TR&Aacute;I</font>&nbsp;&nbsp;</font></address></div></blockquote><address><font color="#0000ff" size="4">Hiện tại ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; rất&nbsp;nhiều loại giống&nbsp;c&acirc;y ăn tr&aacute;i - c&acirc;y giống mới lạ! Được lai tạo kỷ lưởng v&agrave; đem lại một &nbsp;kết qua rất tốt.</font></address><address><font color="#0000ff" size="4">g&acirc;y hứng th&uacute; cho nh&agrave; vường, đặt biệt ở vườn&nbsp;ươm&nbsp;ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp tất cả:</font></address><address><font color="#0000ff" size="4">c&aacute;c giống m&iacute;t giống, dừa, xo&agrave;i, măn cục, ch&ocirc;m ch&ocirc;m..... </font></address><address><font color="#0000ff" size="4">ch&uacute;ng t&ocirc;i lu&ocirc;n đ&atilde;m bảo sản phẩm của l&agrave; h&agrave;ng chất lượng, c&acirc;y giống sạch bệnh, sinh trưởng tốt, sản phẩm khỏi ch&ecirc;!</font></address><address><font color="#0000ff" size="4">con giống gi&aacute; cả phải chăn. ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; dịch vụ vẩn chuyển tận nơi cho qu&yacute; anh chị đặt h&agrave;ng với số </font><font color="#0000ff" size="4">lượng lớn, c&oacute; chế độ gi&atilde;m gi&aacute;.</font></address><address><font color="#0000ff" size="4">ch&uacute;ng t&ocirc;i sản s&agrave;ng chia sẻ th&ocirc;ng tin, nhiệt t&igrave;nh&nbsp;tư vấn kỹ thuật c&ugrave;ng tất cả c&aacute;c anh chị nh&agrave; vườn! </font></address><address><font color="#0000ff" size="4">xin ch&uacute;c anh chị th&agrave;nh c&ocirc;ng tr&ecirc;n giống c&acirc;y trồng m&igrave;nh đ&atilde; chọn!</font></address><address><font color="#0000ff" size="4">Mọi chi tiết xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ A TH&Ocirc;NG: 01269673952 - 0944993518</font></address><address><font color="#0000ff" size="4">yahoo: </font><a href="mailto:chi_thong@yahoo.com"><font color="#0000ff" size="4">chi_thong@yahoo.com</font></a></address><address><font color="#0000ff" size="4">Email: </font><a href="mailto:nguyenchithong01@gmail.com"><font color="#0000ff" size="4">nguyenchithong01@gmail.com</font></a></address><p>&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nguyễn chí thông
- Địa chỉ: THÁP MƯÒI ĐỒNG THÁP
- Điện thoại: 01269673952 - Fax: 0944993518
- email: nguyenchithong01@gmail.com
 

Đối tácTop