Chuyên cung cấp các loại thông giông trồng rừng

  • Thread starter binhdailai
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
B

binhdailai

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: binhdailai
- Địa chỉ: Đại lải - Vĩnh Phúc
- Tel, Fax: 0211 3503268 ::: FaX
- email: binhfsiv@gmail.com
================================

<p>Chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c loại giống c&acirc;y phục vụ trồng rừng: Th&ocirc;ng Carib&ecirc;, th&ocirc;ng m&atilde; vỹ, keo tai tượng...</p><p>qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; nhu cầu xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ với anh B&igrave;nh</p><p>địa chỉ: Đại lải - Ph&uacute;c Y&ecirc;n - Vĩnh Ph&uacute;c.</p><p>điện thoại: 0211 3503268</p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top