chuyên cung cấp các loại thủy sản với giá cả phù hợp

  • Thread starter Công ty TNHH Thái An
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Công ty TNHH Thái An
- Địa chỉ: Lô B2-4 KCN$DV thủy sản Thọ Quang- Đà Nẵng
- Tel, Fax: 05113924638 ::: FaX 05113924639
- email: thaíaneafood@gmail.com
================================

<p>Thaianeafood rất h&acirc;n hạnh ch&agrave;o đ&oacute;n c&aacute;c qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng đến với ch&uacute;ng t&ocirc;i.</p><p>C&ocirc;ng ty chung t&ocirc;i cung cấp c&aacute;c mặt h&agrave;ng thủy sản như: T&ocirc;m, C&aacute; c&aacute;c loai, mực... v&agrave; nguồn nguy&ecirc;n liệu phong ph&uacute; cho c&aacute;c c&ocirc;ng ty chế biến thức ăn gia s&uacute;c.</p><p>Đến với ThaiAnseafood qu&yacute; kh&aacute;ch sẽ kh&ocirc;ng lo ngại về gi&aacute; cả v&agrave; kh&ocirc;ng ngần ngại gọi đến ch&uacute;ng t&ocirc;i qua số m&aacute;y: 05113924638, fax:05113924639&nbsp;or&nbsp;Email: <a href="mailto:Thaianseafood@gmail.com">Thaianseafood@gmail.com</a>. </p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Bài viết có nội dung tương tự


Back
Top