Chuyên cung cấp Côn trùng dế: Dế thịt, Dế giống, Dế cho chim , cá cảnh.

  • Thread starter TRẠI NUÔI DẾ THÀNH ĐẠT
  • Ngày gửi
T

TRẠI NUÔI DẾ THÀNH ĐẠT

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: TRẠI NUÔI DẾ THÀNH ĐẠT
- Địa chỉ: Đường Tô Hiệu,Phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
- Tel, Fax: 0979422452 ::: FaX
- email: thanhdat29demen@gmail.com
================================

<div class="mieuta"><p>Chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c loại dế giống d&ugrave;ng cho chăn nu&ocirc;i lấy thịt,</p><p>dịch vụ k&egrave;m theo:hướng dẫn c&aacute;ch chăm s&oacute;c , c&aacute;ch nu&ocirc;i dế.cho dế đẻ va t&igrave;m kiếm thị trường </p><p>xin li&ecirc;n hệ tại địa chỉ:Đường T&ocirc; Hiệu .Quận Li&ecirc;n Chiểu . TP Đ&agrave; Nẵng</p><p>Điện thoại:0979422452</p></div>
 
Back
Top