chuyên cung cấp giun giống và thương phẩm

  • Thread starter Trần Quốc Sáng
  • Ngày gửi
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trần Quốc Sáng
- Địa chỉ: Đông Anh_Hà Nội
- Tel, Fax: 0977222530 ::: FaX
- email: kuadasai@gmail.com
================================

<p><font size="5">Chuy&ecirc;n cung cấp giun giống v&agrave; thương&nbsp; phẩm :</font></p><font size="5">Nhằm phục vụ tốt trong chăn nu&ocirc;i v&agrave; trồng chọt , l&agrave;m giảm chi ph&iacute; trong qu&aacute; tr&igrave;nh chăn nu&ocirc;i gi&uacute;p người n&ocirc;ng d&acirc;n đạt được sản lượng cao nhờ v&agrave;o lợi &iacute;ch của con giun </font>
 


nguồn cung có ổn định không, bác báo giá giun thương phẩm cho em, e ở vĩnh phúc đang nuôi >200con baba
 


Back
Top