chuyên cung cấp hàng nông thủy sản phục vụ trong nước và xuất khẩu

  • Thread starter Vuong_pq_aph
  • Ngày gửi
V

Vuong_pq_aph

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: công ty TNHH đầu tư An Phú Hưng
- Địa chỉ: N4, Hạnh Thông Tây, Quang Trung, F11, Quận Gò Vấp, Tp.HCM
- Tel, Fax: (848) 5427 0670 ::: FaX
- email: kingpham16@gmail.com
================================

<p>Ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; c&ocirc;ng ty TNHH đầu tư An Ph&uacute; Hưng. Ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp h&agrave;ng n&ocirc;ng thủy sản phục vụ trong nước v&agrave; xuất khẩu.</p><p>N&ocirc;ng nghi&ecirc;p: Hạt điều (th&ocirc;, nh&acirc;n), cafe, cacao, ng&ocirc; hạt v&agrave;ng, m&igrave; l&aacute;t kh&ocirc;... v&agrave; c&aacute;c mặt h&agrave;ng rau củ quả c&aacute;c loại.</p><p>Thủy sản: T&ocirc;m&nbsp; c&aacute; c&aacute;c loại v&agrave; mạt h&agrave;ng thủy sản đ&ocirc;ng lạnh.</p><p>Qu&yacute; c&ocirc;ng ty, tổ chức biết th&ecirc;m chi tiết xin li&ecirc;n hệ:&nbsp;</p><p>Email; kingpham16@gmail.com</p><p>Tel: (848) 5427 0670</p><p>Add: N4 Hạnh Th&ocirc;ng T&acirc;y, Quang Trung, F 11, Quận G&ograve; Vấp, Tp.HCM</p><p>Tr&acirc;n trọng k&iacute;nh ch&agrave;o v&agrave; ch&uacute;c qu&yacute; kh&aacute;ch đ&oacute;n năm mới AN KHANG THỊNH VƯỢNG <br /></p>
 


Back
Top