CHUYÊN CUNG CẤP HEO RỪNG GIỐNG LỚN NHỎ CÁC LOẠI

  • Thread starter TRẠI HEO RỪNG GIA LÂM
  • Ngày gửi
T

TRẠI HEO RỪNG GIA LÂM

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: TRẠI HEO RỪNG GIA LÂM
- Địa chỉ: AN PHƯỚC - LONG THÀNH - ĐỒNG NAI
- Tel, Fax: 0947572524 ::: FaX
- email: phthanhha@yahoo.com
================================

<h2 align="center"><em>TRANG TR<font face="Arial">Ạ</font>I HEO R<font face="Arial">Ừ</font>NG GIA L&Acirc;M.<br /></em></h2><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p><strong><em>Đ</em></strong><strong><em><font face="Times New Roman">ị</font></em></strong><strong><em>a Ch</em></strong><strong><em><font face="Times New Roman">ỉ</font></em></strong><strong><em>: </em></strong><strong><em><font face="Times New Roman">Ấ</font></em></strong><strong><em>p 05 X&atilde; An Ph</em></strong><strong><em><font face="Times New Roman">ướ</font></em></strong><strong><em>c Huy</em></strong><strong><em><font face="Times New Roman">ệ</font></em></strong><strong><em>n Long Th&agrave;nh t</em></strong><strong><em><font face="Times New Roman">ỉn</font></em></strong><strong><em>h Đ</em></strong><strong><em><font face="Times New Roman">ồ</font></em></strong><strong><em>ng Nai.<br /></em></strong><strong><em>Đi</em></strong><strong><em><font face="Times New Roman">ệ</font></em></strong><strong><em>n Tho</em></strong><strong><em><font face="Times New Roman">ạ</font></em></strong><strong><em>i: 0613 514 475, Di Đ</em></strong><strong><em><font face="Times New Roman">ộ</font></em></strong><strong><em>ng: 0947 572 524.<br /></em></strong><strong><font face="Times New Roman">Email:<em> <a href="mailto:phthanhha@yahoo.com">phthanhha@yahoo.com</a><br /></em></font></strong><strong><em><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></em></strong>&Oslash;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em><u><font face="Times New Roman">Chuy&ecirc;n cung cấp heo rừng thịt v&agrave; heo rừng giống th&aacute;i lan, việt nam&hellip;<br /></font></u></em><em><u><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></u></em><em><font face="Times New Roman">- Heo c&oacute; thể chất khỏe, c&oacute; khả năng tăng trưởng mạnh, con giống c&oacute; trọng lượng từ 10kg trở l&ecirc;n. C&oacute; sức đề kh&aacute;ng cao giảm thiểu được nhiều rủi ro trong chăn nu&ocirc;i.<br /></font></em><em><font face="Times New Roman">- L&uacute;c trưởng th&agrave;nh con đực nặng 70-110 kg, con c&aacute;i nặng 50-80 kg. Hiệu quả kinh tế cao, dễ chăn nu&ocirc;i, &iacute;t rũi ro, Chất lượng thịt được xếp v&agrave;o loại đặc sản. Theo nghi&ecirc;n cứu th&igrave; thị trường heo rừng sẽ c&oacute; nhu cầu rất lớn trong 10 năm tới v&agrave; c&oacute; khả năng xuất khẩu cao.<br /></font></em><font face="Times New Roman"><img height="29" alt="*" src="file:///C:/WINDOWS/TEMP/msohtml1/01/clip_image001.gif" width="29" border="0" />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font><strong><em>Đ</em></strong><strong><em><font face="Times New Roman">ế</font></em></strong><strong><em>n v</em></strong><strong><em><font face="Times New Roman">ớ</font></em></strong><strong><em>i Trang Tr</em></strong><strong><em><font face="Times New Roman">ạ</font></em></strong><strong><em>i ch&uacute;ng t&ocirc;i, qu&yacute; b&agrave; con s</em></strong><strong><em><font face="Times New Roman">ẽ</font></em></strong><strong><em> đ</em></strong><strong><em><font face="Times New Roman">ượ</font></em></strong><strong><em>c:<br /></em></strong><em><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font></em><strong>Gi&aacute; c</strong><strong><font face="Times New Roman">ả</font></strong><strong> C</strong><strong><font face="Times New Roman">ạ</font></strong><strong>nh Tranh.<br /></strong><img height="16" alt="*" src="file:///C:/WINDOWS/TEMP/msohtml1/01/clip_image001.gif" width="16" border="0" />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong><em>Heo th</em></strong><strong><em><font face="Times New Roman">ị</font></em></strong><strong><em>t gi&aacute; t</em></strong><strong><em><font face="Times New Roman">ừ</font></em></strong><strong><em> 70.000<sup>đ</sup>&nbsp; ---&nbsp; 80.000<sup>đ</sup>/kg.<br /></em></strong><img height="16" alt="*" src="file:///C:/WINDOWS/TEMP/msohtml1/01/clip_image001.gif" width="16" border="0" />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong><em>Heo gi</em></strong><strong><em><font face="Times New Roman">ố</font></em></strong><strong><em>ng gi&aacute; t</em></strong><strong><em><font face="Times New Roman">ừ</font></em></strong><strong><em> 120.000<sup>đ</sup> ---<sup> &nbsp;&nbsp;</sup>170.000<sup>đ</sup>/kg.</em></strong><img height="16" alt="*" src="file:///C:/WINDOWS/TEMP/msohtml1/01/clip_image001.gif" width="16" border="0" />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong><em>Heo con gi</em></strong><strong><em><font face="Times New Roman">ố</font></em></strong><strong><em>ng gi&aacute; t</em></strong><strong><em><font face="Times New Roman">ừ</font></em></strong><strong><em> 500.000<sup>đ</sup> --- 100.000<sup>đ</sup>/con.<br /></em></strong>&Oslash;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em><font face="Times New Roman">Heo tại trại của ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; được ti&ecirc;m ngừa vacxin trong tuần đầu sau khi sinh.<br /></font></em>&Oslash;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em><font face="Times New Roman">Hổ trợ cho b&agrave; con về mặt chứng từ ph&aacute;p l&yacute;, c&aacute;c kỹ thuật về chuồng trại, chăn nu&ocirc;i, ph&ograve;ng v&agrave; điều trị một số bệnh thường gặp trong qu&aacute; tr&igrave;nh chăn nu&ocirc;i.<br /></font></em>&Oslash;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em><font face="Times New Roman">Hướng dẫn tận t&igrave;nh, theo s&aacute;t những kh&aacute;ch h&agrave;ng lần đầu ti&ecirc;n quan t&acirc;m &amp; đầu &nbsp;tư v&agrave;o lĩnh vực, lập trang trại nu&ocirc;i heo rừng.<br /></font></em>&Oslash;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em><font face="Times New Roman">Hiệu quả trong qu&aacute; tr&igrave;nh chăn &nbsp;nu&ocirc;i heo rừng của b&agrave; con l&agrave; uy t&iacute;nh của ch&uacute;ng t&ocirc;i.<br /></font></em><em><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></em> <div><strong><em><font face="Times New Roman">Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ trực tiếp A. H&agrave; , hoặc ĐT : 0947 572 524.<br /></font></em></strong></div>
 
Back
Top