CHUYÊN CUNG CẤP PHÂN BÓN

  • Thread starter CTY CP THIÊN PHÚ NÔNG
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
C

CTY CP THIÊN PHÚ NÔNG

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CTY CP THIÊN PHÚ NÔNG
- Địa chỉ: 36/265 QUANGTRUNG GÒ VẤP TP.HCM
- Tel, Fax: 0987761864 ::: FaX 08.54394685
- email: nguyenducbang.7891@yahoo.com.vn
================================

<p><strong><font size="5">CTY CỔ PHẦN SX PH&Acirc;N B&Oacute;N&nbsp;&nbsp;&nbsp; THI&Ecirc;N PH&Uacute; N&Ocirc;NG</font></strong> </p><p><font size="2"><strong><em>Địa chỉ</em></strong> : <strong>36/265 QUANG TRUNG G&Ograve; VẤP TP.HCM</strong></font></p><p><strong><font size="2">Điện thoại : 0987761864 - 08.54394685 (Gặp Bang)</font></strong></p><p><strong><font size="2">Cty ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n sx kinh doanh c&aacute;c mặt h&agrave;ng ph&acirc;n b&oacute;n NPK v&agrave; ph&acirc;n vi sinh chất lượng cao , ch&uacute;ng t&ocirc;i cam kết mang đến cho c&aacute;c tổ chức&nbsp; , c&aacute; nh&acirc;n những sản phẩm ph&acirc;n b&oacute;n chất lượng cao đ&atilde; được sự cho ph&eacute;p của BỘ N&Ocirc;NG NGHIỆP V&Agrave; PH&Aacute;T TRIỂN N&Ocirc;NG TH&Ocirc;N .</font></strong></p><p><strong><font size="2">Với phương ch&acirc;m &quot; Uy t&iacute;n - chất lượng - bền vững - l&acirc;u d&agrave;i &quot; ch&uacute;ng muốn t&ocirc;i gắn kết b&agrave; con n&ocirc;ng d&acirc;n với cty ch&uacute;ng t&ocirc;i như một bộ phận kh&ocirc;ng thể t&aacute;ch rời ,v&igrave; vậy ch&uacute;ng t&ocirc;i cam kết với b&agrave; con n&ocirc;ng d&acirc;n về chất lượng sản phẩm của m&igrave;nh.</font></strong></p><p><strong><font size="2">&nbsp;<font size="3">BẢNG GI&Aacute; PH&Acirc;N B&Oacute;N</font> (bao gồm thuế VAT)</font></strong></p><p><strong><font size="2">1 &gt; NPK 35-0-15 gi&aacute; 483.000 đ/bao/50kg</font></strong></p><p><strong><font size="2">2 &gt; NPK 35-0-5 gi&aacute; 388.500 đ/bao/50kg</font></strong></p><p><strong><font size="2">3 &gt;NPK 23-23-0 gi&aacute;&nbsp;388.500 đ/bao/50kg </font></strong></p><p><strong><font size="2">4 &gt;NPK 22-20-15 gi&aacute;&nbsp;504.000 đ/bao/50kg</font></strong></p><p><strong><font size="2">5 &gt;NPK 20-0-20 gi&aacute;&nbsp;430.500 đ/bao/50kg&nbsp; </font></strong></p><p><strong><font size="2">6 &gt;NPK 20-20-15 +TE&nbsp;gi&aacute;&nbsp;504.000 đ/bao/50kg&nbsp; </font></strong></p><p><strong><font size="2">7 &gt;NPK 20-20-15&nbsp;&nbsp;gi&aacute;&nbsp;477.750 đ/bao/50kg&nbsp;</font></strong></p><p><strong><font size="2">8 &gt;NPK 20-15-7&nbsp;&nbsp;gi&aacute;&nbsp;393.750 đ/bao/50kg&nbsp;&nbsp;</font></strong></p><p><strong><font size="2">9 &gt;NPK 20-10-6 (998)&nbsp;&nbsp;gi&aacute;&nbsp;357.000 đ/bao/50kg</font></strong></p><p><strong><font size="2">10 &gt;NPK 16-16-8&nbsp;-13S&nbsp;&nbsp;gi&aacute;&nbsp;378.000 đ/bao/50kg&nbsp;</font></strong></p><p><strong><font size="2">11&gt;NPK 16-8-14-12S&nbsp;&nbsp;&nbsp;gi&aacute;&nbsp;399.000 đ/bao/50kg</font></strong>&nbsp;</p><p><font size="2">12&gt;<strong>NPK 14-8-11&nbsp;&nbsp;&nbsp;gi&aacute;&nbsp;362.250 đ/bao/50kg</strong></font></p><p><strong><font size="2">13&gt;NPK 14-8-6.3S&nbsp;&nbsp;&nbsp;gi&aacute;&nbsp;320.000 đ/bao/50kg</font></strong></p><p><strong><font size="2">14&gt;NPK 14-8-6&nbsp;&nbsp;&nbsp;gi&aacute;&nbsp;304.500đ/bao/50kg</font></strong></p><p><strong><font size="2">15&gt;NPK 10-10-5&nbsp;&nbsp;&nbsp;gi&aacute;&nbsp;283.500 đ/bao/50kg</font></strong></p><p><strong><font size="2">16&gt;NPK 4-11-13&nbsp;&nbsp;&nbsp;gi&aacute;&nbsp;351.750 đ/bao/50kg</font></strong></p><p><strong><font size="2">PH&Acirc;N VI SINH :</font></strong></p><p><strong><font size="2">17&gt;HCVS 3-1-1 (Vi&ecirc;n) 86.625 đ/bao/50kg</font></strong></p><p><strong><font size="2">18&gt;HCVS 3-1-1 (Bột)&nbsp;84.000 đ/bao/50kg</font></strong></p><p><strong><font size="2">19&gt;Dhun - Mĩx 2-1-1 (Vi&ecirc;n)&nbsp;81.375 đ/bao/50kg</font></strong></p><strong><font size="2">20&gt;Dhun - Mĩx 2-1-1 (Bột)&nbsp;78.750 đ/bao/50kg</font></strong><strong><font size="2"> <p><strong><font size="2">21&gt;Rồng xanh 1-1-1 (Vi&ecirc;n) 76.125 đ/bao/50kg</font></strong></p><strong><font size="2">22&gt;Rồng xanh 1-1-1 (Bột) 73.500 đ/bao/50kg</font></strong><strong><font size="2"> <p><strong><font size="2"><p>&nbsp;</p></font></strong></p></font></strong></font></strong>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top