CHUYÊN CUNG CẤP RẮN RI VOI

  • Thread starter TRANG TRẠI LÂM THỦY
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

TRANG TRẠI LÂM THỦY

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: TRANG TRẠI LÂM THỦY
- Địa chỉ: 165 TÔ NGỌC VÂN Q12 , TP.HCM
- Tel, Fax: 0935136918
- email: dctthien@gmail.com
================================

<ul><li><font color="#cc0000" face="Courier New">CHUY&Ecirc;N CUNG CẤP RẮN RI VOI GIỐNG, THỊT.</font></li><li><font color="#cc0000" face="Courier New">TƯ VẤN KỸ THUẬT NU&Ocirc;I, C&Aacute;CH PH&Ograve;NG TRỊ BỆNH.</font></li><li><font color="#cc0000" face="Courier New">TƯ VẤN X&Acirc;Y DỰNG AO NU&Ocirc;I MỌI K&Iacute;CH THƯỚC.</font></li><li><font color="#cc0000" face="Courier New">TƯ VẤN KỸ THUẬT CHỦ ĐỘNG NGUỒN THỨC ĂN.</font></li><li><font color="#cc0000" face="Courier New">BAO TI&Ecirc;U TO&Agrave;N BỘ SẢN PHẨM.</font></li></ul><div><font color="#cc0000" face="Courier New">B&Agrave; CON QUAN T&Acirc;M H&Atilde;Y LI&Ecirc;N HỆ VỚI CH&Uacute;NG T&Ocirc;I:</font></div><ul><li><font color="#cc0000" face="Courier New">ĐỊA CHỈ: 165 T&Ocirc; NGỌC V&Acirc;N, P.THẠNH XU&Acirc;N,&nbsp;Q.12, TP.HCM</font></li><li><font color="#cc0000" face="Courier New">ĐT:&nbsp; 0918 462 560, 0935136918</font></li><li><font color="#cc0000" face="Courier New">EMAIL: <a href="mailto:dctthien@gmail.com"><font color="#3366ff">dctthien@gmail.com</font></a></font></li><li><font color="#cc0000" face="Courier New">website: <a href="http://ranrivoi.a4vn.com/" rel="nofollow"><font color="#3366ff">http://ranrivoi.a4vn.com</font></a></font></li></ul><p>RẮN RI VOI (RẮN RI TƯỢNG )L&Agrave; MỘT LOẠI RẮN NƯỚC C&Oacute; K&Iacute;CH THƯỚC LỚN KH&Ocirc;NG ĐỘC , C&Oacute; GI&Aacute; TRỊ KINH TẾ RẤT CAO. </p><div><font face="courier new,monospace">THỊT RẮN RI VOI DAI , THƠM V&Agrave; RẤT &Iacute;T CHẤT B&Eacute;O, C&Oacute; T&Aacute;C DỤNG TĂNG SỨC&nbsp;ĐỀ KH&Aacute;NG, TĂNG KHẢ NĂNG T&Igrave;NH DỤC...</font></div><div><font face="courier new,monospace">CH&Iacute;NH V&Igrave; VẬY, RẮN RI VOI RẤT C&Oacute; GI&Aacute; TRỊ NU&Ocirc;I THƯƠNG PHẨM ĐỂ PHỤC VỤ CHO NHU CẦU NỘI ĐỊA V&Agrave; XUẤT KHẨU ĐI C&Aacute;C THỊ TRƯỜNG NHƯ: TRUNG QUỐC, Đ&Agrave;I LOAN, HỒNG K&Ocirc;NG, NHẬT...<font color="#0b5394">HIỆN NAY GI&Aacute; RẮN RI VOI L&Agrave; TR&Ecirc;N 400.000Đ/KG.</font></font></div><div><font face="Courier New">RẮN RI VOI C&Oacute; THỂ ĐƯỢC NU&Ocirc;I DỄ D&Agrave;NG TRONG AO HỒ, BỂ XI MĂNG HAY LU, KHẠP, CAN NHỰA...CHI PH&Iacute; ĐẦU TƯ NHỎ PH&Ugrave; HỢP VỚI MỌI QUY M&Ocirc; HỘ GIA Đ&Igrave;NH CHO ĐẾN TRANG TRẠI.</font></div><div><font face="Courier New">NGUỒN THỨC ĂN DỒI D&Agrave;O SẴN C&Oacute; TỰ THI&Ecirc;N NHI&Ecirc;N NHƯ: NH&Aacute;I, C&Aacute; CON, N&Ograve;NG NỌC ẾCH...</font></div><div><font face="Courier New">NU&Ocirc;I RẮN RI VOI L&Agrave; MỘT NGHỀ MỚI MANG LẠI CƠ HỘI THO&Aacute;T NGH&Egrave;O V&Agrave; L&Agrave;M GI&Agrave;U CHO NGƯỜI D&Acirc;N VIỆT NAM NHẰM HƯỚNG TỚI Đ&Aacute;P ỨNG NHU CẦU CHO THỊ TRƯỜNG HƠN 1 TỶ D&Acirc;N CỦA TRUNG QUỐC Đ&Atilde; ĐƯỢC <font color="#0000ff">Đ&Agrave;I VTV V&Agrave; C&Aacute;C B&Aacute;O TRONG NƯỚC: THANH NI&Ecirc;N, TUỔI TRẺ&nbsp;GIỚI THIỆU. </font></font></div><div><font face="Courier New">TUY NHI&Ecirc;N, B&Agrave; CON CHƯA NẮM&nbsp; VỮNG KỸ THUẬT NU&Ocirc;I, NGUỒN CON GIỐNG PHỤ THUỘC V&Agrave;O NGUỒN Đ&Aacute;NH BẮT NHƯ C&Acirc;U, R&Agrave; ĐIỆN N&Ecirc;N TỈ LỆ BỆNH TẬT V&Agrave; HAO HỤT CAO.</font></div><div><font color="#cc0000" face="Courier New">NHẰM Đ&Aacute;P ỨNG NHU CẦU TR&Ecirc;N, TRANG TRẠI <font size="4">L&Acirc;M THỦY</font> CỦA CH&Uacute;NG T&Ocirc;I Đ&Atilde; THUẦN DƯỠNG V&Agrave; CHO SINH SẢN TH&Agrave;NH C&Ocirc;NG RẮN RI VOI&nbsp;KHỎE MẠNH&nbsp;SẴN S&Agrave;NG CUNG CẤP CHO B&Agrave; CON.</font></div><ul><li><font color="#cc0000" face="Courier New">CHUY&Ecirc;N CUNG CẤP RẮN RI VOI GIỐNG, THỊT.</font></li><li><font color="#cc0000" face="Courier New">TƯ VẤN KỸ THUẬT NU&Ocirc;I, C&Aacute;CH PH&Ograve;NG TRỊ BỆNH.</font></li><li><font color="#cc0000" face="Courier New">TƯ VẤN X&Acirc;Y DỰNG AO NU&Ocirc;I MỌI K&Iacute;CH THƯỚC.</font></li><li><font color="#cc0000" face="Courier New">TƯ VẤN KỸ THUẬT CHỦ ĐỘNG NGUỒN THỨC ĂN.</font></li><li><font color="#cc0000" face="Courier New">BAO TI&Ecirc;U TO&Agrave;N BỘ SẢN PHẨM.</font></li></ul><div><font color="#cc0000" face="Courier New">B&Agrave; CON QUAN T&Acirc;M H&Atilde;Y LI&Ecirc;N HỆ VỚI CH&Uacute;NG T&Ocirc;I:</font></div><ul><li><font color="#cc0000" face="Courier New">ĐỊA CHỈ: 165 T&Ocirc; NGỌC V&Acirc;N, P.THẠNH XU&Acirc;N,&nbsp;Q.12, TP.HCM</font></li><li><font color="#cc0000" face="Courier New">ĐT: 0935 136 918, 0918 462 560.</font></li><li><font color="#cc0000" face="Courier New">EMAIL: <a href="mailto:dctthien@gmail.com"><font color="#3366ff">dctthien@gmail.com</font></a></font></li><li><font color="#cc0000" face="Courier New">website: <a href="http://ranrivoi.a4vn.com/" rel="nofollow"><font color="#3366ff">http://ranrivoi.a4vn.com</font></a></font></li></ul>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top