Chuyên cung cấp sỉ rau củ sạch

  • Thread starter Công ty CP DN HM-TNHH HÆ°Æ¡ng Cảnh
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
C

Công ty CP DN HM-TNHH Hương Cảnh

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Công ty CP DN HM-TNHH Hương Cảnh
- Địa chỉ: 159/1 Nguyễn Ảnh Thủ,Trung Chánh, huyện Hóc Môn
- Tel, Fax: ::: FaX 08.6253.3040.Tel: 0909.744.788
- email: Doanhnhan_hm@yahoo.com
================================

<p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3">THƯ NGỎ</font></strong></p><p><em><font size="2">C&ocirc;ng ty CP Doanh nh&acirc;n H&oacute;c M&ocirc;n v&agrave; C&ocirc;ng ty TNHH Hương Cảnh xin tr&acirc;n trọng gửi tới Qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng lời ch&uacute;c sức khỏe, th&agrave;nh c&ocirc;ng v&agrave; hạnh ph&uacute;c.</font></em></p><p><em><font size="2">Nhằm đ&aacute;p ứng nhu cầu ng&agrave;y c&agrave;ng cao của người ti&ecirc;u d&ugrave;ng mong muốn được sử dụng những sản phẩm sạch,ch&uacute;ng t&ocirc;i li&ecirc;n kết với nhau trong suốt 3 năm qua đ&atilde; nghi&ecirc;n cứu, thử nghiệm, hội thảo, triển khai, tổ chức sản xuất , sơ chế, ph&acirc;n phối rau củ, quả an to&agrave;n chất lượng cao theo ti&ecirc;u chuẩn VIETGAP với tổng diện t&iacute;ch 1.350ha cho 11 x&atilde; v&agrave; thị&nbsp; trấn trong to&agrave;n&nbsp;huyện H&oacute;c M&ocirc;n.V&agrave; ch&uacute;ng t&ocirc;i ho&agrave;n to&agrave;n chủ động trong vấn đề sản xuất.</font></em></p><p><em><font size="2">C&ocirc;ng ty Hương Cảnh l&agrave; đơn vị h&agrave;ng đầu Việt Nam,đầu tư v&agrave;o lĩnh vực N&ocirc;ng Nghiệp đ&ocirc; thị. Trong suốt 3 năm qua, 2006-2009, c&ocirc;ng ty đ&atilde; k&yacute; hợp đồng tư vấn chuy&ecirc;n m&ocirc;n với Trung T&acirc;m Khuyến N&ocirc;ng TPHCM(trạm khuyến n&ocirc;ng H&oacute;c M&ocirc;n), đ&atilde; nghi&ecirc;n cứu x&eacute;t nghiệm mẫu nước, thổ nhưỡng, tổ giống c&acirc;y trồng, tổ chức hội thảo,hướng dẫn n&ocirc;ng d&acirc;n 11 x&atilde; v&agrave; Thị trấn trong to&agrave;n huyện H&oacute;c M&ocirc;n l&agrave;m, sản xuất rau, củ, quả an to&agrave;n, chất lượng cao theo ti&ecirc;u chuẩn của Ch&acirc;u &Acirc;u.</font></em></p><p><em><font size="2">Sản phẩm của ch&uacute;ng t&ocirc;i được kiểm so&aacute;t từng ti&ecirc;u ch&iacute; như: chọn giống, nước được xử l&yacute; trước khi tưới cho c&acirc;y trồng, ph&acirc;n b&oacute;n 100% hữu cơ v&agrave; vi sinh,dử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học. Rau, củ, quả thu hoạch được tập kết về nh&agrave; m&aacute;y sơ chế tr&ecirc;n d&acirc;y chuyền Tuyển rửa C&ocirc;ng nghệ của Đan Mạch do Viện sau thu hoạch chuyển giao..</font></em></p><p><em><font size="2">Sản phẩm ch&uacute;ng t&ocirc;i tạo sự kh&aacute;c biệt:</font></em></p><p><em><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Chất lượng vượt xa sản phẩm c&ugrave;ng loại c&oacute; tr&ecirc;n thị trường.</font></em></p><p><em><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Kh&ocirc;ng c&oacute; kim loại nặng.</font></em></p><p><em><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Kh&ocirc;ng c&oacute; tồn dư thuốc bảo vệ thực vật.</font></em></p><p><em><font size="2">Bao gồm c&aacute;c loại: </font></em></p><p><em><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Rau ăn l&aacute;: rau muống, mồng tơi, rau dền, cải......</font></em></p><p><em><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Rau ăn quả: khổ qua, b&iacute; đao, b&iacute; đỏ, đậu đũa, dưa leo, mướp...</font></em></p><p><em><font size="2">Thị trường của ch&uacute;ng t&ocirc;i đang cung cấp: </font></em></p><p><em><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Xuất khẩu đi Đức, Ph&aacute;p, Nhật, Singapore, Phillipin.</font></em></p><p><em><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Cung cấp cho khoảng 3.750 gia đ&igrave;nh gi&aacute;m đốc, tổng gi&aacute;m đốc c&aacute;c c&ocirc;ng ty thuộc Hiệp hội doanh nh&acirc;n TPHCM.</font></em></p><p><em><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Đ&atilde; cung cấp cho một số nh&agrave; h&agrave;ng kh&aacute;ch sạn 3 sao trở l&ecirc;n.</font></em></p><p><em><font size="2">Với cam kết kh&ocirc;ng c&oacute; kim loại nặng, kh&ocirc;ng tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, chất lượng đạt ti&ecirc;u chuẫn Ch&acirc;u &Acirc;u. C&aacute;c sản phẩm rau, củ, quả của Chi Nh&aacute;nh C&ocirc;ng Ty Hương Cảnh tham gia thị trường sẽ g&oacute;p phần n&agrave;o cho cộng đồng, cho người sử dụng an t&acirc;m,sức khỏe được bảo vệ. Đ&oacute; l&agrave; ti&ecirc;u ch&iacute;, ước mơ của C&ocirc;ng ty Ch&uacute;ng T&ocirc;i.</font></em></p><p><em><font size="2">Rất mong kh&aacute;ch h&agrave;ng chọn lựa v&agrave; sử dụng rau an to&agrave;n chất lượng cao của ch&uacute;ng t&ocirc;i.</font></em></p><p><em><font size="2">Xin cảm ơn v&agrave; k&iacute;nh ch&agrave;o Qu&yacute; Kh&aacute;ch.</font></em></p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top