Chuyên cung cấp, thu mua lợn rừng giống và lợn rừng thịt

  • Thread starter daobahoa
  • Ngày gửi
D

daobahoa

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Haihoafarm
- Địa chỉ: Thôn Ngọc Trì, X.Bình Định, H.Lương Tài, T.Bắc Ninh
- Tel, Fax: 0944613459; 0953359545
- email: haihoafarm@yahoo.com.vn
================================

<strong><font face="Times New Roman">HAIHOAFARM<br /></font></strong><p><font face="Times New Roman" size="3">Haihoafarm nhận cung cấp con giống v&agrave; thu mua lợn rừng thịt số lượng kh&ocirc;ng hạn chế cho c&aacute;c tổ chức c&aacute; nh&acirc;n. C&aacute;c tổ chức c&aacute; nh&acirc;n khu vực ph&iacute;a Bắc c&oacute; nhu cầu mua con giống hoặc ti&ecirc;u thụ sản phẩm h&atilde;y li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i theo địa chỉ:</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">Anh Đ&agrave;o B&aacute; Ho&agrave;</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">ĐC: Th&ocirc;n Ngọc Tr&igrave;, X&atilde; B&igrave;nh Định, Huyện Lương T&agrave;i, Tỉnh Bắc Ninh</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">ĐT: 094.461.3459; 095.335.9545</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">Email: haihoafarm@yahoo.com</font></p>
 
Back
Top