Chuyển giao công nghệ giết mổ gia cầm và gia súc

  • Thread starter HU NAN XINGYE ROU LEI MACHINERY
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
H

HU NAN XINGYE ROU LEI MACHINERY

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: HU NAN XINGYE ROU LEI MACHINERY
- Địa chỉ: 134/5H tổ 131 ấp Tam đông II, Thới tam thôn, Hóc môn, TP. Hồ Chí Minh.
- Tel, Fax: 0822125186 ::: FaX 0854015317 ::: FaX
- email: xinglongvn@yahoo.com.vn
================================

<h3><font size="3"><font face="\&quot;Calibri\&quot;">1- Thi</font>ế<font face="\&quot;Calibri\&quot;">t k</font>ế<font face="\&quot;Calibri\&quot;">, l</font>ắ<font face="\&quot;Calibri\&quot;">p đ</font>ặ<font face="\&quot;Calibri\&quot;">t, chuy</font>ể<font face="\&quot;Calibri\&quot;">n giao c&ocirc;ng ngh</font>ệ<font face="\&quot;Calibri\&quot;">, cung c</font>ấ<font face="\&quot;Calibri\&quot;">p thi</font>ế<font face="\&quot;Calibri\&quot;">t b</font>ị<font face="\&quot;Calibri\&quot;"> d&acirc;y chuy</font>ề<font face="\&quot;Calibri\&quot;">n gi</font>ế<font face="\&quot;Calibri\&quot;">t m</font>ổ<font face="\&quot;Calibri\&quot;"> gia c</font>ầ<font face="\&quot;Calibri\&quot;">m &amp; gia s&uacute;c. d&acirc;y chuy</font>ề<font face="\&quot;Calibri\&quot;">n pha l</font>ố<font face="\&quot;Calibri\&quot;">c &amp; ch</font>ế<font face="\&quot;Calibri\&quot;"> bi</font>ế<font face="\&quot;Calibri\&quot;">n th</font>ự<font face="\&quot;Calibri\&quot;">c ph</font>ẩ<font face="\&quot;Calibri\&quot;">m th</font>ị<font face="\&quot;Calibri\&quot;">t.<br /></font></font></h3><p><font size="3" face="\&quot;Calibri\&quot;" /></p><h3><font size="3"><font face="\&quot;Calibri\&quot;">2- Thi</font>ế<font face="\&quot;Calibri\&quot;">t k</font>ế<font face="\&quot;Calibri\&quot;">, l</font>ắ<font face="\&quot;Calibri\&quot;">p đ</font>ặ<font face="\&quot;Calibri\&quot;">t c&ocirc;ng tr&igrave;nh x</font>ử<font face="\&quot;Calibri\&quot;"> l&yacute; n</font>ướ<font face="\&quot;Calibri\&quot;">c th</font>ả<font face="\&quot;Calibri\&quot;">i.<br /></font></font></h3><p><font size="3" face="\&quot;Calibri\&quot;" /></p><h3><font size="3"><font face="\&quot;Calibri\&quot;">3- Thi</font>ế<font face="\&quot;Calibri\&quot;">t k</font>ế<font face="\&quot;Calibri\&quot;">, l</font>ắ<font face="\&quot;Calibri\&quot;">p đ</font>ặ<font face="\&quot;Calibri\&quot;">t h</font>ệ<font face="\&quot;Calibri\&quot;"> th</font>ố<font face="\&quot;Calibri\&quot;">ng c</font>ấ<font face="\&quot;Calibri\&quot;">p đ&ocirc;ng, kho lanh, kho m&aacute;t.<br /></font></font></h3><p><font size="3" face="\&quot;Calibri\&quot;" /></p><h3><font size="3"><font face="\&quot;Calibri\&quot;">4- Cung c</font>ấ<font face="\&quot;Calibri\&quot;">p c&aacute;c ph</font>ụ<font face="\&quot;Calibri\&quot;"> t&ugrave;ng thi</font>ế<font face="\&quot;Calibri\&quot;">t b</font>ị<font face="\&quot;Calibri\&quot;"> d&acirc;y chuy</font>ề<font face="\&quot;Calibri\&quot;">n gi</font>ế<font face="\&quot;Calibri\&quot;">t m</font>ổ<font face="\&quot;Calibri\&quot;">, ch</font>ế<font face="\&quot;Calibri\&quot;"> bi</font>ế<font face="\&quot;Calibri\&quot;">n th</font>ị<font face="\&quot;Calibri\&quot;">t &amp; s</font>ử<font face="\&quot;Calibri\&quot;">a ch</font>ữ<font face="\&quot;Calibri\&quot;">a b</font>ả<font face="\&quot;Calibri\&quot;">o tr&igrave;.<br /></font></font></h3><p><font size="3" face="\&quot;Calibri\&quot;" /></p><h3><font size="3"><font face="\&quot;Calibri\&quot;">5- Cung c</font>ấ<font face="\&quot;Calibri\&quot;">p ph</font>ụ<font face="\&quot;Calibri\&quot;"> t&ugrave;ng cho&nbsp;c&aacute;c&nbsp;nh&agrave; s</font>ả<font face="\&quot;Calibri\&quot;">n xu</font>ấ<font face="\&quot;Calibri\&quot;">t d&acirc;y chuy</font>ề<font face="\&quot;Calibri\&quot;">n gi</font>ế<font face="\&quot;Calibri\&quot;">t m</font>ổ<font face="\&quot;Calibri\&quot;">.<br /></font></font></h3><h3><font size="3"><font face="\&quot;Calibri\&quot;">D</font>ị<font face="\&quot;Calibri\&quot;">ch v</font>ụ<font face="\&quot;Calibri\&quot;"> cung c</font>ấ<font face="\&quot;Calibri\&quot;">p chuy&ecirc;n gia gi</font>ế<font face="\&quot;Calibri\&quot;">t m</font>ổ<font face="\&quot;Calibri\&quot;"> v v..........<br /></font></font></h3>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top