CHUYÊN MUA BÁN CHÓ BEGIE ĐỨC - CHÓ ROT- CHIHUAHUA

#1
<div align="justify"><address><font color="#0000ff" size="4">hiện tại m&igrave;nh c&oacute; nu&ocirc;i v&agrave; b&aacute;n một số loại ch&oacute; giống như: becgie đức, ch&oacute; rot, ch&oacute; chihuahua..</font></address></div><div align="justify"><address><font color="#0000ff" size="4">với&nbsp;đủ loại lứa&nbsp;tuổi: từ 2 -3 th&aacute;ng tuổi cho đến cho trưởng th&agrave;nh. </font></address></div><div align="justify"><address><font color="#0000ff" size="4">m&igrave;nh đ&atilde;m bảo ch&oacute; của m&igrave;nh l&agrave; </font><font color="#0000ff" size="4">ch&oacute; đang trong thời kỳ sinh trưởng tốt sạch bệnh, tim ph&ograve;ng đầy đủ c&oacute; giấy chứng nhận của th&uacute; y. ch&uacute;ng t&ocirc;i lu&ocirc;n phục vụ qu&yacute; anh chị với phương ch&acirc;m hiếu kh&aacute;ch nhiệt t&igrave;nh v&agrave; th&agrave;nh thật!</font></address></div><div align="justify"><address><font color="#0000ff" size="4">sảng s&agrave;ng giao ch&oacute; t&acirc;n nơi cho qu&yacute; anh chị em trong v&ograve;ng 50km trở lại.</font></address></div><div align="justify"><address><font color="#0000ff" size="4">đặt biện sảng s&agrave;ng trao đổi chia sẻ tư vấn nhiệt t&igrave;nh với tất cả anh chị em nu&ocirc;i ch&oacute;.</font></address></div><div align="justify"><address><font color="#0000ff" size="4">Xin ch&uacute;c qu&yacute; anh chị sẻ chon cho m&igrave;nh một ch&uacute; c&uacute;n như </font><a href="mailto:&yacute;!@@@@@@@@@hjhjhjhjhjhj"><font color="#0000ff" size="4">&yacute;!@@@@@@@@@hjhjhjhjhjhj</font></a></address></div><div align="justify"><address><font color="#0000ff" size="4">nếu anh chi em n&agrave;o quan t&acirc;m xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ: TH&Ocirc;NG 01269673952 </font></address></div><div align="justify"><address><font color="#0000ff" size="4">yahoo: </font><a href="mailto:chi_thong@yahoo,com"><font color="#0000ff" size="4">chi_thong@yahoo,com</font></a></address></div><div align="justify"><address><font color="#0000ff" size="4">Email: </font><a href="mailto:nguyenchithong01@gmail.com"><font color="#0000ff" size="4">nguyenchithong01@gmail.com</font></a></address></div><p>&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nguyễn chí thông
- Địa chỉ: THÁP MƯÒI ĐỒNG THÁP
- Điện thoại: 01269673952 - Fax: 0944993518
- email: nguyenchithong01@gmail.com