Chuyên sản xuất Màng LDPE khổ lớn từ 0.2m đế 12m như Màng nuôi Tôm ,Màng nhà kiếng,Màng

  • Thread starter CTY TNHH WORLD VINA
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CTY TNHH WORLD VINA
- Địa chỉ: ẤP LONG PHÚ - PHƯỚC THÁI -LONG THÀNH ĐỒNG NAI
- Tel, Fax: 0613 542 561 ~564::: FaX 0613 542 560
- email: nguyenkdwv@yahoo.com.vn
================================

<p><font size="2">Chuy&ecirc;n sản xuất M&agrave;ng nu&ocirc;i T&ocirc;m khổ lớn từ 0.2m đến 12m với độ d&agrave;y 0.02mm(20mic) đến 0.25(250mic) tất cả đều được sản xuất tr&ecirc;n gi&acirc;y truyền m&aacute;y m&oacute;c đạt ti&ecirc;u chuẩn CH&Acirc;U &Acirc;U ISO 9001-2000 KBS A 9001-2001 Của H&Agrave;N QUỐC....Qu&yacute; c&ocirc;ng t6y doanh nghiệp n&agrave;o c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ L&Ecirc; VĂN NGUY&Ecirc;N : HP 01683 444 264 </font></p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top