CHUYÊN SẢN XUẤT MÀNG NUÔI TÔM ,MÀNG NÔNG NGHIỆP KHỔ LỚN

  • Thread starter CT TNHH WORLD VINA
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CT TNHH WORLD VINA
- Địa chỉ: ẤP LONG PHÚ - PHƯỚC THÁI - LONG THÀNH -ĐỒNG NAI
- Tel, Fax: 01683 444264 FaX 0613 542 560
- email: nguyenkdwv@yahoo.com.vn
================================

<strong><em><u><font face="VNI-Times">Ki</font></u></em></strong><strong><em><u>́nh gởi</u></em></strong><font face="VNI-Times"><strong><em><u>:</u></em></strong> <strong>&nbsp;&nbsp;</strong><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong></font><strong>C&Aacute;C </strong><strong><font face="VNI-Times">QUY</font></strong><strong>́ C&Ocirc;NG TY<br /></strong><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>C&ocirc;ng ty TNHH World vina<strong> </strong>,chúng t&ocirc;i là c&ocirc;ng ty có v&ocirc;́n đ&acirc;̀u tư 100% của HÀN QU&Ocirc;́C tại Vi&ecirc;̣t Nam .Chuy&ecirc;n sản xu&acirc;́t các loại bao bì nhựa ,ch&acirc;́t li&ecirc;̣u LDPE,LLPE,HDPE ,M&agrave;ng BOPA .Túi LDPE,Túi x&ocirc;́p HDPE xu&acirc;́t kh&acirc;̉u ,dùng trong si&ecirc;u thị có in và ko in&hellip;và Màng co LDPE các loại,Đặc biệt Cty ch&uacute;ng t&ocirc;i sản xuất được M&agrave;ng LDPE khổ lơn như : Màng n&ocirc;ng nghi&ecirc;̣p,Màng lót h&ocirc;̀ nu&ocirc;i t&ocirc;m,Màng nhà kính,Màng lót h&ocirc;̀ nước thải,Màng làm mu&ocirc;́i,Màng đ&ocirc;̉ b&ecirc; t&ocirc;ng&hellip;Kh&ocirc;̉ từ 1- 12 mét với đ&ocirc;̣ dày từ 0.02mm(20mic) đ&ecirc;́n 0.25mm(250mic).T&acirc;́t cả đ&ecirc;̀u được sản xu&acirc;́t tr&ecirc;n gi&acirc;y truy&ecirc;̀n máy móc đạt ti&ecirc;u chu&acirc;̉n CH&Acirc;U &Acirc;U <font face="VNI-Times">ISO 9001-2000 KBS A 9001- 2001 Cu</font>̉a HQ<strong><br /></strong><font face="VNI-Times">Sa</font>̉n ph&acirc;̉m của chúng t&ocirc;i được xu&acirc;́t sang các thị trường các nước như : Nh&acirc;̣t,Hàn Qu&ocirc;́c,Mỹ,Pháp,Đức ,Hà Lan , CaNaĐa ,Arap ,Ý,Thái Lan&hellip;..<br />R&acirc;́t mong được sự hợp tác với các doanh nghi&ecirc;̣p trong và ngoài nước<br />Đ&ecirc;́n với chúng t&ocirc;i là đ&ecirc;́n với lòng tin c&acirc;̣y v&ecirc;̀ ch&acirc;́t lượng v&ecirc;̀ sự hoàn hảo.<br /><span /><p><font size="3">&middot;</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3"><font face="Times New Roman">ƯU ĐIỂM CỦA M&Agrave;NG L&Oacute;T HỒ NU&Ocirc;I T&Ocirc;M:<br /></font></font></p><ul><li><font face="Times New Roman"><font size="4">Màng nu&ocirc;i tr&ocirc;̀ng thủy sản hay còn goi là Màng nu&ocirc;i T&ocirc;m,được ch&ecirc;́ ph&acirc;̉m sản xu&acirc;́t từ hạt nhựa LDPE 100% ,Màng được tráng phủ UV 2 mặt màu đen./xanh&nbsp; v&agrave;&nbsp; 2 mặt&nbsp; Đen / Đen<br /></font></font></li><li><font face="Times New Roman"><font size="4">Đ&acirc;y là m&ocirc;̣t loại&nbsp; Màng dùng lót H&Ocirc;̀ T&Ocirc;M,theo quy trình c&ocirc;ng nghi&ecirc;̣p (ngư nghi&ecirc;̣p),hạn ch&ecirc;́ rủi ro ,kh&ocirc;́ng ch&ecirc;́ được tác nh&acirc;n&nbsp; g&acirc;y hại cho con t&ocirc;m,đi&ecirc;̀u ti&ecirc;́t được m&ocirc;i trường ,tăng năng xu&acirc;́t ,hạ giá thành do đạt h&ecirc;̣u quả cao.<br /></font></font></li><li><font face="Times New Roman"><font size="4">Ch&ocirc;́ng sạt bờ ,l&ocirc;̉ m&ocirc;́i , d&acirc;̣y phèn , đục mờ do mưa rửa tr&ocirc;i<br /></font></font></li><li><font face="Times New Roman"><font size="4">Ch&ocirc;̀ng nhi&ecirc;̉m b&acirc;̉n ,những m&acirc;̀m b&ecirc;̣nh g&acirc;y ra như: Rong tảo , những vi sinh v&acirc;̣t có hại ....x&acirc;m nh&acirc;̣p vào ao h&ocirc;̀.<br /></font></font></li><li><font face="Times New Roman"><font size="4">Ngăn nước th&acirc;́m th&acirc;́u với m&ocirc;i trường xung quanh ,n&ecirc;n mực nước và đ&ocirc;̣&nbsp; phèn &ocirc;̉n định<br /></font></font></li><li><font face="Times New Roman"><font size="4">Đ&acirc;y là loại màng chuy&ecirc;n dùng khác với loại màng khác có sức chịu lực cao và thời gian sử dụng l&acirc;u dài.<br /></font></font></li><li><font face="Times New Roman"><font size="4">Do những ưu đi&ecirc;̉m tr&ecirc;n n&ecirc;n vi&ecirc;̣c lót h&ocirc;̀ ti&ecirc;́t ki&ecirc;̣m được chi phí ,nh&acirc;n c&ocirc;ng ,sức lực thời gian sữa chữa ao h&ocirc;̀ ,thứcc ăn ,hạn ch&ecirc;́ rủi ro .Do đó đạt hi&ecirc;̣u quả cao trong kinh t&ecirc;́ hi&ecirc;̣n nay <br /></font></font></li></ul>Mọi chi ti&ecirc;́t xin li&ecirc;n h&ecirc;̣ theo Đ/C sau:<br />Đại Di&ecirc;n Kinh Doanh Tại Nhà Máy:<font face="VNI-Times">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /></font>&nbsp;L&Ecirc; <font face="VNI-Times">V</font>ĂN <strong><font face="VNI-Times">&nbsp;</font></strong><strong>NGUY&Ecirc;N</strong><font face="VNI-Times"><strong> &nbsp;&nbsp;(</strong> &nbsp;P .K.Doanh CTY TNHH WORLD VINA)<strong><br /></strong></font>ĐT/DD&nbsp;&nbsp; <font face="VNI-Times">: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01683 444 264&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br /></font><font face="VNI-Times">Fax&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; :&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0613&nbsp; 542&nbsp; 560 <br /></font><font face="VNI-Times">&nbsp;Email&nbsp; &nbsp;&nbsp;:&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;</font><a href="mailto:nguyenkdwv@yahoo.com.vn"><font face="VNI-Times">nguyenkdwv@yahoo.com.vn</font></a><br /><font face="VNI-Times">&nbsp;&nbsp; &nbsp;</font>Địa chỉ nhà máy <font face="VNI-Times">:</font>&Acirc;́p Long Phú &ndash; Phước Thái &ndash; Long Thành &ndash; Đ&ocirc;̀ng Nai &ndash; Vi&ecirc;̣t Nam<strong><p><font face="VNI-Times">&nbsp;</font></p></strong><strong><p><font face="VNI-Times">&nbsp;</font></p></strong><strong><p><font face="VNI-Times">&nbsp;</font></p></strong><strong><p><font face="VNI-Times">&nbsp;</font></p></strong><strong><p><font face="VNI-Times">&nbsp;</font></p></strong><strong><p><font face="VNI-Times">&nbsp;</font></p></strong><strong><p><font face="VNI-Times">&nbsp;</font></p></strong>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top