CHUYÊN SẢN XUẤT MÀNG PHỦ NÔNG NGHIỆP,MÀNG NHÀ KÍNH,MÀNG LÓT HỒ NUÔI TÔM...

  • Thread starter CT TNHH WORLD VINA
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
C

CT TNHH WORLD VINA

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CT TNHH WORLD VINA
- Địa chỉ: ẤP LONG PHÚ - PHƯỚC THÁI - LONG THÀNH -ĐỒNG NAI
- Tel, Fax: 01683 444 264: FaX 0613 542 560
- email: nguyenkdwv@yahoo.com.vn
================================

<strong><em><u><font face="VNI-Times">Ki</font></u></em></strong><strong><em><u>́nh gởi</u></em></strong><font face="VNI-Times"><strong><em><u>:</u></em></strong> <strong>&nbsp;&nbsp;</strong><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong></font><strong>C&Aacute;C </strong><strong><font face="VNI-Times">QUY</font></strong><strong>́ C&Ocirc;NG TY<br /></strong><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>C&ocirc;ng ty TNHH World vina<strong> </strong>,chúng t&ocirc;i là c&ocirc;ng ty có v&ocirc;́n đ&acirc;̀u tư 100% của HÀN QU&Ocirc;́C tại Vi&ecirc;̣t Nam .Chuy&ecirc;n sản xu&acirc;́t các loại bao bì nhựa ,ch&acirc;́t li&ecirc;̣u LDPE,LLPE,HDPE ,M&agrave;ng BOPA .Túi LDPE,Túi x&ocirc;́p HDPE xu&acirc;́t kh&acirc;̉u ,dùng trong si&ecirc;u thị có in và ko in&hellip;và Màng co LDPE các loại,Đặc biệt Cty ch&uacute;ng t&ocirc;i sản xuất được M&agrave;ng LDPE khổ lơn như : Màng n&ocirc;ng nghi&ecirc;̣p,Màng lót h&ocirc;̀ nu&ocirc;i t&ocirc;m,Màng nhà kính,Màng lót h&ocirc;̀ nước thải,Màng làm mu&ocirc;́i,Màng đ&ocirc;̉ b&ecirc; t&ocirc;ng&hellip;Kh&ocirc;̉ từ 1- 12 mét với đ&ocirc;̣ dày từ 0.02mm(20mic) đ&ecirc;́n 0.25mm(250mic).<br />&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ƯU ĐIỂM CỦA M&Agrave;NG NH&Agrave; K&Iacute;NH CTY TNHH WORLD VINA :<br />&nbsp;-&nbsp;&nbsp; Đ&acirc;y l&agrave; loại m&agrave;ng chắn gi&oacute; bảo vệ hoa m&agrave;u,l&oacute;t hồ chứa nước,l&agrave;m nh&agrave; phơi n&ocirc;ng sản,phơi gạch ,g&oacute;i,đồ gốm...<br />-&nbsp;&nbsp;&nbsp; Điều h&ograve;a nhiệt độ,giữ ẩm cho c&acirc;y trồng,tạo ra m&ocirc;i trường đồng nhất th&iacute;ch&nbsp;&nbsp;&nbsp; hợp chpo từng loại c&acirc;y<br />-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tăng năng xuất c&acirc;y trồng cho mổi m&eacute;t vu&ocirc;ng sản phẩm cao hơn do tỉ lệ c&acirc;y loại 1 tốt chất lượng cao hơn.<br />-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Đảm bảo c&aacute;c loại c&acirc;y trồng trong nh&agrave; k&iacute;nhn&agrave;y c&oacute; thể trồng được quanh năm,m&agrave;ng n&agrave;y c&ograve;n d&ugrave;ng cho trồng rau sạch.<br />-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hoa trong nh&agrave; k&iacute;nh n&agrave;y c&ograve;n l&agrave;m cho hoa c&oacute; m&agrave;u sắc đẹp hơn,c&oacute; c&agrave;nh d&agrave;i hơn ph&ugrave; hợp cho việc xuất khẩu.<br />-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C&ocirc;ng t&aacute;c bảo vệ thực vật thuận lợi hơn,c&oacute; thể giảm được 50% thuốc trừ sau v&agrave; s&aacute;t khuẩn.<br />-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C&acirc;y r&acirc;u t&acirc;y trồng tr&ecirc;n nh&agrave; k&iacute;nh v&agrave; tr&ecirc;n m&agrave;ng phủ chất lượng tốt hơn,m&agrave;u xắc đẹp hơn, tr&aacute;i kh&ocirc;ng lắm bẩn năng xuất cao thu hoạch quanh năm.<br /><span />* T&acirc;́t cả đ&ecirc;̀u được sản xu&acirc;́t tr&ecirc;n gi&acirc;y truy&ecirc;̀n máy móc đạt ti&ecirc;u chu&acirc;̉n CH&Acirc;U &Acirc;U <font face="VNI-Times">ISO 9001-2000 KBS A 9001- 2001 Cu</font>̉a HQ<strong><br /></strong><font face="VNI-Times">Sa</font>̉n ph&acirc;̉m của chúng t&ocirc;i được xu&acirc;́t sang các thị trường các nước như : Nh&acirc;̣t,Hàn Qu&ocirc;́c,Mỹ,Pháp,Đức ,Hà Lan , CaNaĐa ,Arap ,Ý,Thái Lan&hellip;..<br />R&acirc;́t mong được sự hợp tác với các doanh nghi&ecirc;̣p trong và ngoài nước<br />Đ&ecirc;́n với chúng t&ocirc;i là đ&ecirc;́n với lòng tin c&acirc;̣y v&ecirc;̀ ch&acirc;́t lượng v&ecirc;̀ sự hoàn hảo.<br />Mọi chi ti&ecirc;́t xin li&ecirc;n h&ecirc;̣ theo Đ/C sau:<br />Đại Di&ecirc;n Kinh Doanh Tại Nhà Máy:<font face="VNI-Times">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /></font>&nbsp;L&Ecirc; <font face="VNI-Times">V</font>ĂN <strong><font face="VNI-Times">&nbsp;</font></strong><strong>NGUY&Ecirc;N</strong><font face="VNI-Times"><strong> &nbsp;&nbsp;(</strong> &nbsp;P .K.Doanh CTY TNHH WORLD VINA)<strong><br /></strong></font>ĐT/DD&nbsp;&nbsp; <font face="VNI-Times">: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01683 444 264&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br /></font><font face="VNI-Times">Fax&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; :&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0613&nbsp; 542&nbsp; 560 <br /></font><font face="VNI-Times">&nbsp;Email&nbsp; &nbsp;&nbsp;:&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;</font><a href="mailto:nguyenkdwv@yahoo.com.vn"><font face="VNI-Times">nguyenkdwv@yahoo.com.vn</font></a><br /><font face="VNI-Times">&nbsp;&nbsp; &nbsp;</font>Địa chỉ nhà máy <font face="VNI-Times">:</font>&Acirc;́p Long Phú &ndash; Phước Thái &ndash; Long Thành &ndash; Đ&ocirc;̀ng Nai &ndash; Vi&ecirc;̣t Nam<strong><br /></strong><strong><p><font face="VNI-Times">&nbsp;</font></p></strong>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top