cơ sở cá giống THANH SƠN

Kim Khắc

Lữ khách
#1
<h1 class="title">Đồng Th&aacute;p nu&ocirc;i th&agrave;nh c&ocirc;ng c&aacute; th&aacute;c l&aacute;c cườm</h1> <div class="entry"> <p><strong>Vừa qua, tại x&atilde; T&acirc;n Kh&aacute;nh Trung, huyện Lấp V&ograve;, Li&ecirc;n hiệp c&aacute;c Hội Khoa học v&agrave; Kỹ thuật tỉnh Đồng Th&aacute;p tổ chức hội thảo khoa học chuy&ecirc;n đề &ldquo;Ph&aacute;t triển nghề nu&ocirc;i <a title="c&aacute; th&aacute;c l&aacute;c cườm " href="http://cagiongthanhson.com">c&aacute; th&aacute;c l&aacute;c cườm</a> <a title="c&aacute; th&aacute;c l&aacute;c cườm " href="http://cagiongthanhson.com"> </a> bằng thức ăn c&ocirc;ng nghiệp.</strong></p> <p>C&aacute;c đại biểu, kh&aacute;ch dự đ&atilde; được tham quan m&ocirc; h&igrave;nh nu&ocirc;i c&aacute; th&aacute;c l&aacute;c cườm của &ocirc;ng Phạm Quang Tuyến tại ấp Hưng H&ograve;a, x&atilde; T&acirc;n Kh&aacute;nh Trung tr&ecirc;n diện t&iacute;ch 2 ha với&nbsp; 400.000 con c&aacute; giống v&agrave; sản lượng ước đạt khoảng 300 tấn. Với gi&aacute; th&agrave;nh sản xuất khoảng 40.000 đồng mỗi kg c&aacute; th&agrave;nh phẩm v&agrave; gi&aacute; thị trường lu&ocirc;n hơn 50.000 đồng/kg.</p> <p>C&aacute;c nh&agrave; khoa học đ&aacute;nh gi&aacute; cao khả năng nh&acirc;n rộng m&ocirc; h&igrave;nh n&agrave;y v&agrave; cho rằng Đồng Th&aacute;p c&oacute; điều kiện rất tốt để ph&aacute;t triển lo&agrave;i c&aacute; th&aacute;c l&aacute;c cườm.</p> <p>C&aacute; th&aacute;c l&aacute;c cườm (c&ograve;n gọi l&agrave; <a title="c&aacute; n&agrave;ng hai," href="http://cagiongthanhson.com">c&aacute; n&agrave;ng hai</a> <a title="c&aacute; n&agrave;ng hai," href="http://cagiongthanhson.com">,</a> c&aacute; đao, c&aacute; cườm t&ecirc;n khoa học l&agrave; Notopterus chitala) thường ph&acirc;n bố ở c&aacute;c nước L&agrave;o, Campuchia, Việt Nam,&hellip;đặc biệt rất th&iacute;ch hợp ở v&ugrave;ng ĐBSCL. L&agrave; loại c&aacute; c&oacute; thịt ngon được người ti&ecirc;u d&ugrave;ng trong v&agrave; ngo&agrave;i nước ưa chuộng. Thời gian qua do bị khai th&aacute;c qu&aacute; mức n&ecirc;n nguồn c&aacute; th&aacute;c l&aacute;c cườm đ&atilde; trở n&ecirc;n cạn kiệt v&agrave; trở th&agrave;nh loại c&aacute; qu&yacute; hiếm nằm trong s&aacute;ch đỏ Việt Nam.</p> <p style="text-align: right">Theo B&aacute;o Người Lao Động.</p> <div id="alrp-related-posts"><h3>B&agrave;i Viết Li&ecirc;n Quan Đồng Th&aacute;p nu&ocirc;i th&agrave;nh c&ocirc;ng c&aacute; th&aacute;c l&aacute;c cườm</h3><div id="alrp-container"><div class="alrp-content-caption"><a class="alrptip" href="http://cagiongthanhson.com/ky-thuat-nuoi-ca-thac-lac-cuom/"><img width="114" height="90" border="0" alt="Kỹ thuật nu&ocirc;i c&aacute; n&agrave;ng hai" class="lazy data-lazy-ready" style="display: inline" src="http://cagiongthanhson.com/wp-content/plugins/seo-alrp/php/thumb.php?src=/wp-content/uploads/2012/10/Ca-giong-thanh-son-150x150.jpg&amp;h=90&amp;w=114&amp;q=90&amp;zc=1" /></a><p><a class="alrptip" title="Kỹ thuật nu&ocirc;i c&aacute; n&agrave;ng hai" href="http://cagiongthanhson.com/ky-thuat-nuoi-ca-thac-lac-cuom/">Kỹ thuật nu&ocirc;i c&aacute; n&agrave;ng hai</a></p></div><div class="alrp-content-caption"><a class="alrptip" href="http://cagiongthanhson.com/kinh-nghiem-nuoi-ca-thac-lac-cuom-o-dong-bang-song-cuu-long/"><img width="114" height="90" border="0" alt="Kinh nghiệm nu&ocirc;i c&aacute; n&agrave;ng hai ở Đồng bằng s&ocirc;ng Cửu Long" class="lazy data-lazy-ready" style="display: inline" src="http://cagiongthanhson.com/wp-content/plugins/seo-alrp/php/thumb.php?src=/wp-content/uploads/2012/09/58-150x150.jpg&amp;h=90&amp;w=114&amp;q=90&amp;zc=1" /></a><p><a class="alrptip" href="http://cagiongthanhson.com/kinh-nghiem-nuoi-ca-thac-lac-cuom-o-dong-bang-song-cuu-long/">Kinh nghiệm nu&ocirc;i c&aacute; n&agrave;ng hai ở Đồng bằng s&ocirc;ng Cửu Long</a></p></div><div class="alrp-content-caption"><a class="alrptip" href="http://cagiongthanhson.com/nhung-dieu-can-luu-y-khi-nuoi-ca-thac-lac-cuom/"><img width="114" height="90" border="0" alt="Những điều cần lưu &yacute; khi nu&ocirc;i c&aacute; Th&aacute;c l&aacute;c Cườm" class="lazy data-lazy-ready" style="display: inline" src="http://cagiongthanhson.com/wp-content/plugins/seo-alrp/php/thumb.php?src=/wp-content/uploads/2012/10/122-150x150.jpg&amp;h=90&amp;w=114&amp;q=90&amp;zc=1" /></a><p><a class="alrptip" title="Những điều cần lưu &yacute; khi nu&ocirc;i c&aacute; Th&aacute;c l&aacute;c Cườm" href="http://cagiongthanhson.com/nhung-dieu-can-luu-y-khi-nuoi-ca-thac-lac-cuom/">Những điều cần lưu &yacute; khi nu&ocirc;i c&aacute; Th&aacute;c l&aacute;c Cườm</a></p></div><div class="alrp-content-caption"><a class="alrptip" href="http://cagiongthanhson.com/ky-thuat-nuoi-ca-loc/"><img width="114" height="90" border="0" alt="Kỹ thuật nu&ocirc;i c&aacute; l&oacute;c" class="lazy data-lazy-ready" style="display: inline" src="http://cagiongthanhson.com/wp-content/plugins/seo-alrp/php/thumb.php?src=/wp-content/uploads/2012/07/ca-loc-150x150.jpg&amp;h=90&amp;w=114&amp;q=90&amp;zc=1" /></a><p><a class="alrptip" title="Kỹ thuật nu&ocirc;i c&aacute; l&oacute;c" href="http://cagiongthanhson.com/ky-thuat-nuoi-ca-loc/">Kỹ thuật nu&ocirc;i c&aacute; l&oacute;c</a></p></div></div></div> </div><p>&nbsp;</p><p>chi tiết tại: <a title="c&aacute; th&aacute;c l&aacute;c cườm, c&aacute; l&oacute;c , c&aacute; sặc rằn," href="http://cagiongthanhson.com">http://cagiongthanhson.com</a></p><p>li&ecirc;n hệ :Mr Thanh-0982 990 619</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: ca giong thanh son
- Địa chỉ: hong ngu - dong thap
- Điện thoại: 0982990619 - Fax:
- email: cagiongthanhson@gmail.com