cong ty nong duoc viet, nong duoc viet

#1
<div style="text-align: left; background-color: #ffffff; color: #000000; overflow: hidden; text-decoration: none; border: medium none"><h2 class="posttitle icon"><img title="Mặc định" alt="Mặc định" src="http://agriviet.com/images/icons/icon1.png" border="0" /> </h2><div class="content"><div id="post_message_228086"><blockquote><p><strong>k&iacute;nh ch&agrave;o qu&yacute; b&agrave; con n&ocirc;ng d&acirc;n, qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng l&agrave; đại l&yacute; v&agrave; qu&yacute; đồng nghiệp l&agrave; quản l&yacute;, nh&acirc;n vien thương mại , cộng t&aacute;c vi&ecirc;n lời ch&agrave;o sức khỏe, mua may b&aacute;n đắc.</strong></p><p><strong>c&ocirc;ng ty cổ phần n&ocirc;ng dược việt hoạt động ch&iacute;nh l&agrave; lĩnh vực n&ocirc;ng nghiệp.ph&acirc;n b&oacute;n, thuốc bảo vệ thực vật,đặc biệt l&agrave; THUỐC TH&Uacute; Y.</strong></p><p><strong>về lĩnh vật thuốc th&uacute; y th&igrave; ch&uacute;ng t&ocirc;i nhắm tới những sản phẩm thật sự đạt hiệu quả cao.ch&uacute;ng t&ocirc;i x&acirc;y dựng đội ngũ nghien cứu khoa học để cho ra đời những sản phẩm tốt, đạt chất lượng cao đem lại hiệu quả kinh tế t&iacute;ch cực trong chăn nu&ocirc;i.</strong></p><p><strong>b&ecirc;n cạnh ch&uacute;ng t&ocirc;i cung cho ra đời những sản phẩm chuy&ecirc;n dụng của từng nh&oacute;m bệnh cụ thể , để đạt được hiệu quả điều trị cao.</strong></p><p><strong>Đội ngũ nh&acirc;n vi&ecirc;n c&oacute; giới hạn n&ecirc;n chưa đưa sản phẩm của c&ocirc;ng ty đến tận tay người chăn nu&ocirc;i v&ugrave;ng s&acirc;u v&ugrave;ng xa được.nay c&ocirc;ng ty mong muốn qu&yacute; đại l&yacute;, nh&acirc;n vi&ecirc;n thương mại, cộng t&aacute;c vi&ecirc;n...l&agrave;m cầu nối để đưa h&agrave;ng tới cho người chăn nu&ocirc;i.Để đ&aacute;p lại sự nhiệt t&igrave;nh của qu&yacute; vị c&ocirc;ng ty sẽ c&oacute; 1 ch&iacute;nh s&aacute;ch rất hậu m&atilde;i v&agrave; giữ thị trường kinh doanh bền vững, l&acirc;u d&agrave;i.c&aacute;c nh&agrave; ph&acirc;n phối của c&aacute;c tỉnh l&agrave;m việt trực tiếp với c&ocirc;ng ty để được ch&iacute;nh s&aacute;ch tốt nhất. qu&yacute; anh,&nbsp; chị cộng t&aacute;c vi&ecirc;n c&oacute; nhu cầu tăng th&ecirc;m thu nhập hoặc l&agrave;m nh&acirc;n vien của cong ty th&igrave; li&ecirc;n hệ :0914213600 Đạt hoặc&nbsp; email: <a href="mailto:nongduocviet@gmail.com">nongduocviet@gmail.com</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; xin ch&acirc;n th&agrave;nh cảm ơn</strong></p><br /><br /><strong><u>TH&Ocirc;NG TIN NGƯỜI GỬI:</u></strong><br /><br /><strong>- T&ecirc;n DN/C&aacute; nh&acirc;n:</strong> cong ty nong duoc viet<br /><strong>- Địa chỉ: </strong>hoc mon tp.hcm<br /><strong>- Điện thoại: </strong>0914213600 - Fax: <br /><strong>- email: </strong>nongduocviet@gmail.com <br /></blockquote></div></div><br /><br />Link: <a style="color: #003399" href="http://agriviet.com/home/threads/74103-thuoc-thu-y-mua-ban-thuoc-thu-y-thuoc-thu-y-chat-luong-cao#ixzz1g077vU00">http://agriviet.com/home/threads/74103-thuoc-thu-y-mua-ban-thuoc-thu-y-thuoc-thu-y-chat-luong-cao#ixzz1g077vU00</a></div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: công ty cổ phần đầu tư & xnk nông dược việt
- Địa chỉ: 58/4 kp.3 thị trấn hóc môn .tp.hcm
- Điện thoại: 0835098466 - Fax:
- email: nongduocviet@gmail.com