Cty chúng tôi cần tìm nguồn nông sản: tinh bột biến tính, bột dừa

  • Thread starter CTY TNHH THá»°C PHẨM ĐÀI VIỆT HƯNG
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CTY TNHH THỰC PHẨM ĐÀI VIỆT HƯNG
- Địa chỉ: ấp Thạnh An 3, xã Thạnh Thới Thuận, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.
- Tel, Fax: 079-3814166 ::: FaX 079-3814178
- email: dvh_tw@yahoo.com
================================

<p><font size="1">C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n sản xuất thức ăn thủy sản, 100% vốn Đ&agrave;i Loan, hiện nay đang cần t&igrave;m mua gấp hai loại h&agrave;ng n&ocirc;ng sản sau: tinh bột biến t&iacute;nh <span style="font-size: 10pt; color: black; font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 新細明體; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-TW; mso-bidi-language: AR-SA">&alpha;<font size="1">-starch v&agrave; bột dừa. Nếu nh&agrave; cung ứng n&agrave;o c&oacute; hai loại n&ocirc;ng sản n&ecirc;u tr&ecirc;n, xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i, theo địa chỉ v&agrave; số điện thoại: </font></span></font></p><p><span style="font-size: 10pt; color: black; font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 新細明體; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-TW; mso-bidi-language: AR-SA"><font size="1">C&Ocirc;NG TY TNHH THỰC PHẨM Đ&Agrave;I VIỆT HƯNG</font></span></p><p><span style="font-size: 10pt; color: black; font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 新細明體; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-TW; mso-bidi-language: AR-SA"><font size="1">ADD: THẠNH AN 3, THẠNH THỚI THUẬN, MỸ XUY&Ecirc;N, S&Oacute;C TRĂNG.</font></span></p><p><span style="font-size: 10pt; color: black; font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 新細明體; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-TW; mso-bidi-language: AR-SA"><font size="1">TEL: 079-3814166&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FAX: 079-3814178</font></span></p><p><span style="font-size: 10pt; color: black; font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 新細明體; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-TW; mso-bidi-language: AR-SA"><font size="1">EMAIL: <a href="mailto:dvh_tw@yahoo.com">dvh_tw@yahoo.com</a></font></span></p><p><span style="font-size: 10pt; color: black; font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 新細明體; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-TW; mso-bidi-language: AR-SA"><font size="1">LI&Ecirc;N HỆ: MS.TRANG - 079.3814166-3814168</font></span></p>
 
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Back
Top