CỦI TRẤU QUẢNG NAM ĐÀ NẴNG

  • Thread starter Mrtruongdoanh
  • Ngày gửi
M

Mrtruongdoanh

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: minh
- Địa chỉ: khối 5 thị trấn núi thành,quảng nam
- Tel, Fax: 01213549009 ::: FaX
- email: tieuhobk@gmail.com
================================

<span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px"><p><span style="font-size: 13pt; color: navy">&nbsp;<span style="font-style: italic">K&iacute;nh gởi Qu&yacute; Doanh Nghiệp!</span></span></p><p><span style="font-size: 13pt; font-family: verdana; color: navy; font-weight: bold">&nbsp;</span><span style="font-size: 13pt; color: navy; font-weight: bold">C&ocirc;ng ty TNHH TRƯỜNG DOANH</span><span style="font-size: 13pt; color: navy">&nbsp;</span><span style="font-size: 13pt; color: navy">chuy&ecirc;n sản xuất v&agrave; cung cấp&nbsp;<span style="font-weight: bold; font-style: italic">củi trấu</span>&nbsp;xin gửi đến Qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng lời ch&uacute;c sức khỏe v&agrave; th&agrave;nh đạt.</span></p><p><span style="font-size: 13pt; color: navy">&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><span style="color: #000080; font-size: 17px">&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;Sản phẩm&nbsp;<span style="font-weight: bold; font-style: italic">củi trấu</span>&nbsp;được &eacute;p 100% từ vỏ trấu, qua c&ocirc;ng nghệ chế biến, n&acirc;ng nhiệt tạo sự kết d&iacute;nh cho ra đời d&ograve;ng sản phẩm&nbsp;<span style="font-weight: bold"><span style="font-style: italic">củi trấu</span>.</span>&nbsp;&nbsp;Đ&acirc;y l&agrave; sản phẩm ho&agrave;n to&agrave;n c&oacute; thể thay thế than đ&aacute; v&agrave; than củi,hơn nữa lại th&acirc;n thiện với m&ocirc;i trường.Sản phẩm&nbsp;<span style="font-weight: bold; font-style: italic">củi trấu</span>&nbsp;của c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i rất đa dạng về k&iacute;ch thước. K&iacute;ch thước sản phẩm sẽ được thay đổi theo nhu cầu sử dụng của Qu&yacute; kh&aacute;ch.&nbsp;</span></p><p><span style="font-size: 13pt; color: navy">&nbsp;</span><span style="font-size: 13pt; color: navy">&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bảng b&aacute;o gi&aacute;:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;li&ecirc;n hệ: cty TNHH TRƯỜNG DOANH</span></p><p><span style="font-size: 13pt; color: navy"><span style="white-space: pre"> </span>ĐC: khối 5 thị trấn N&uacute;i Th&agrave;nh,Quảng Nam.</span></p><p><span style="font-size: 13pt; color: navy"><span style="white-space: pre"> </span>ĐT:&nbsp;05103570715, 01213549009 Gặp Mr Minh.</span></p><p><span style="font-size: 13pt; color: navy"><span style="white-space: pre"> </span>email:&nbsp;tieuhobk@gmail.com</span></p><p><span style="font-weight: bold"><span style="font-size: 13pt; color: navy; text-decoration: underline">M&ocirc; tả sản phẩm:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="background-color: black; padding-top: 0in; padding-right: 0in; padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-width: 1pt; border-color: windowtext">&nbsp;</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span></p><p><span style="font-size: 13pt; color: navy">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dạng thanh h&igrave;nh trụ, đường k&iacute;nh 8.5cm</span></p><p><span style="font-size: 13pt; color: navy">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chiều d&agrave;i thanh sản phẩm: &gt; 20cm &ndash; 80cm.</span></p><p><span style="font-weight: bold"><span style="font-size: 13pt; color: navy; text-decoration: underline">Đặt t&iacute;nh kỷ thuật:</span></span></p><p><span style="font-size: 13pt; color: navy">&nbsp;&nbsp;1.&nbsp;&nbsp;Độ ẩm to&agrave;n phần: 7.9 % (m/m)</span></p><p><span style="font-size: 13pt; color: navy">&nbsp;&nbsp;2.&nbsp;&nbsp;H&agrave;m lượng tro: 12.1 % (m/m)</span></p><p><span style="font-size: 13pt; color: navy">&nbsp;&nbsp;3.&nbsp;&nbsp;H&agrave;m lượng chất bốc: 63.8 % (m/m)</span></p><p><span style="font-size: 13pt; color: navy">&nbsp;&nbsp;4.&nbsp;&nbsp;H&agrave;m lượng cacbonac cố định: 15.8 % (m/m)</span></p><p><span style="font-size: 13pt; color: navy">&nbsp;&nbsp;5.&nbsp;&nbsp;H&agrave;m lượng lưu huỳnh (S): &lt;0.01% (m/m)</span></p><p><span style="font-size: 13pt; color: navy">&nbsp;&nbsp;6.&nbsp;&nbsp;Nhiệt lượng tổng tr&ecirc;n mẫu kh&ocirc;:</span></p><p><span style="font-size: 13pt; color: navy">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(ADB) 15.81 (MJ/kg)&nbsp;&nbsp;<span style="font-style: italic">3775 (kacl/kg)</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p><p><span style="font-size: 14pt; color: navy; font-weight: bold">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></p><p><span style="font-size: 14pt; color: navy; font-style: italic">Hy vọng ch&uacute;ng t&ocirc;i mang lại cho qu&yacute; c&ocirc;ng ty sự lựa chọn tốt nhất!</span></p></span>
 

Top