CUNG CẤP BAO BỌC TRÁI ỔI SỐ LƯỢNG LỚN ĐT: 098.697.1454 ANH ĐÔNG

#1
<span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">Giai đoạn quả non đến khi ch&iacute;n tr&ecirc;n c&acirc;y ăn quả thường bị nhiều loại s&acirc;u, bệnh ph&aacute; hại như: s&acirc;u đục cuống, bọ x&iacute;t, ruồi đục quả, bệnh th&aacute;n thư, đốm n&acirc;u, sương mai&hellip; l&agrave;m cho quả bị thối, rụng giảm năng suất, chất lượng.</span><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">Để g&oacute;p phần n&acirc;ng cao hiệu quả cho c&acirc;y trồng đạt hiệu quả hơn. T&uacute;i Bao tr&aacute;i Xu&acirc;n Đ&ocirc;ng xin giới thiệu đến qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng, cũng như to&agrave;n thể b&agrave; con n&ocirc;ng d&acirc;n tr&ecirc;n To&agrave;n Quốc về loại t&uacute;i bao tr&aacute;i, ph&ugrave; hợp cho mọi loại tr&aacute;i &ndash; quả. Dễ sử dụng, tiết kiệm được nhiều thời gian cho Qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng.</span><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">D&ugrave;ng k&iacute;ch thước cơ bản như:</span><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">K&iacute;ch thước 16-18cm &nbsp;Ổi<br /></span><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important">C&ocirc;ng dụng cơ bản của việc bao tr&aacute;i bằng t&uacute;i:<br />Bao tr&aacute;i l&agrave;m giảm quả rụng do bị s&acirc;u bệnh g&acirc;y n&ecirc;n, giảm số lần phun thuốc, ph&ograve;ng trừ s&acirc;u rầy g&acirc;y bệnh, cho tr&aacute;i đến m&ugrave;a thu hoạch sạch đẹp hơn. Quả bao trong t&uacute;i ph&aacute;t triển b&igrave;nh thường &iacute;t bị s&acirc;u bệnh ph&aacute; hại, tăng năng suất, chất lượng tr&aacute;i được cải thiện r&otilde; rệt.<br />Đa số c&aacute;c loại c&ocirc;n tr&ugrave;ng trưởng th&agrave;nh l&agrave; bướm (ng&agrave;i) đều bay theo phương thẳng, khi đậu v&agrave;o quả được bao bởi t&uacute;i sạch, bướm v&agrave; trứng kh&ocirc;ng b&aacute;m được v&agrave;o tr&aacute;i, do vậy hầu hết c&aacute;c loại s&acirc;u như: Bọ x&iacute;t, x&eacute;n t&oacute;c, bọ c&aacute;nh cứng, ruồi đục quả, bọ rầy&hellip; được loại trừ khả năng g&acirc;y hại.<br />Điều kiện tiểu kh&iacute; hậu trong t&uacute;i chứa quả kh&aacute;c biệt so với điều kiện tự nhi&ecirc;n b&ecirc;n ngo&agrave;i, n&ecirc;n một số nấm, vi khuẩn g&acirc;y bệnh sinh trưởng v&agrave; ph&aacute;t triển kh&ocirc;ng thuận lợi. Nhiều loại bệnh hại như: Bệnh th&aacute;n thư, đốm n&acirc;u, mốc sương giảm đ&aacute;ng kể.<br />Khi quả được bao bằng t&uacute;i m&agrave;u trắng, chất diệp lục ở vỏ quả vẫn hấp thu được &aacute;nh s&aacute;ng v&agrave; quang hợp b&igrave;nh thường như những quả để tự nhi&ecirc;n, do vậy m&agrave;u sắc của quả kh&ocirc;ng thay đổi từ khi nhỏ tới ch&iacute;n, đảm bảo m&agrave;u sắc hấp dẫn giống như khi kh&ocirc;ng bao tr&aacute;i.<br />Trước khi bao tr&aacute;i n&ecirc;n cắt tỉa những d&eacute; hoa c&ograve;n s&oacute;t kh&ocirc;ng đậu quả, cắt bỏ c&aacute;c c&agrave;nh tăm, l&aacute; v&ocirc; hiệu v&agrave; những quả nhỏ đối với c&aacute;c giống tr&aacute;i ch&ugrave;m<br /><span style="-webkit-box-shadow: none !important">Mọi chi tiết xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:<br /><br />Trần Ho&agrave;ng Xu&acirc;n Đ&ocirc;ng<br />Địa chỉ: 157. L&ecirc; Lợi, thị x&atilde; La Gi,B&igrave;nh Thuận.<br />Điện thoại: 098.697.1454<span style="-webkit-box-shadow: none !important"><br /><br /></span><br /><br /></span><br /></span>


THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: NGUYEN TRAN XUAN DONG
- Địa chỉ: 157. Le Loi. Lagi, tinh Binh Thuan
- Điện thoại: 0986971454 - Fax:
- email: nguyenhoang.baotraicay@gmail.com
 

Last edited: