CUNG CẤP BỒ CÂU THỊT SỐ LƯỢNG LỚN, BÁN BUÔN BỒ CÂU THỊT

  • Thread starter Nguyá»…n Minh SÆ¡n
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

Nguyá»…n Minh SÆ¡n

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Minh Sơn
- Địa chỉ: Phúc Mãn - Xuân Hương - Lạng Giang - Bắc Giang
- Tel, Fax: 01689361430
- email:
================================

<p><font color="#ff0033"><strong><font size="4"><font color="#003399">Trang Trại Nguyễn Sơn</font> ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp <font color="#0000cc">Bồ C&acirc;u thịt</font>:</font></strong></font></p><p>&nbsp;<font size="3" color="#0000cc">- Cung cấp với số lượng lớn cho c&aacute;c Nh&agrave; h&agrave;ng, thương l&aacute;i...</font></p><p><font size="3" color="#0000cc">- Chất lượng đảm bảo, thịt ngon</font></p><p><font size="3" color="#0000cc">- Cung cấp nguồn h&agrave;ng ổn định</font></p><p><font size="3" color="#0000cc">- Giao h&agrave;ng đ&uacute;ng theo đơn đặt h&agrave;ng của kh&aacute;ch h&agrave;ng, c&oacute; thể giao tại c&aacute;c tỉnh, H&agrave; Nội với đơn h&agrave;ng c&oacute; số lượng lớn.<br /></font></p><p><font size="3" color="#0000cc">- Mong muốn được hợp t&aacute;c l&acirc;u d&agrave;i v&agrave; ổn định với c&aacute;c đối t&aacute;c quan t&acirc;m.</font></p><p><font size="3" color="#0000cc">Mọi nhu cầu xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:</font></p><p><font size="3" color="#0000cc">- Trang Trại Nguyễn Sơn:</font></p><p><font size="3" color="#0000cc">Anh: Nguyễn Minh Sơn</font></p><p><font size="3" color="#0000cc">ĐT: 0168.936.140</font></p><p><font size="3" color="#0000cc">ĐC: Ph&uacute;c M&atilde;n - Xu&acirc;n Hương - Lạng Giang - Bắc Giang</font></p><p><font size="3" color="#0000cc">&nbsp;</font></p><p><font size="3" color="#0000cc">Rất vui l&ograve;ng được hợp t&aacute;c c&ugrave;ng đối t&aacute;c gần xa. Tr&acirc;n trọng cảm ơn!</font><br /></p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top