Cung cấp bột đá vôi CaCO3 siêu mịn, dolomit, dùng để xử lí nước trong nuôi trồng thủy sản và phụ liệ

  • Thread starter maihien
  • Ngày gửi
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: maihien
- Địa chỉ: 59 Phạm Ngọc Thạch Phường 6 Quận 3 Tp. HCM
- Tel, Fax: 0909294637 ::: FaX
- email: maihein08@gmail.com
================================

<h3><font face="Helvetica"><font size="2"><font color="#135cae">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></font></font><font size="2"><font color="#135cae">Bột đ&aacute; v&ocirc;i CaCO3 l&agrave; phụ liệu đ&oacute;ng vai tr&ograve; quan trọng trong c&aacute;c ng&agrave;nh sản xuất như: sơn, nhựa, bột tr&eacute;t tường, dược phẩm, mỹ phẩm, sx thức ăn chăn nu&ocirc;i v&agrave; nu&ocirc;i trồng thủy sản...<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Với mong muốn cung cấp cho thị trường những sản phẩm v&agrave; dịch vụ tốt nhất, ch&uacute;ng t&ocirc;i lu&ocirc;n lu&ocirc;n lắng nghe &yacute; kiến của kh&aacute;ch h&agrave;ng. Kh&ocirc;ng ngừng nghi&ecirc;n cứu, s&aacute;ng tạo để cải tiến c&aacute;c phương thức sản xuất kinh doanh, đưa ra c&aacute;c sản phẩm v&agrave; dịch vụ đ&aacute;p ứng c&aacute;c nhu cầu của thị trường. </font></font></h3><h3><font color="#135cae" size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Được sản xuất tr&ecirc;n d&acirc;y chuy&ecirc;n c&ocirc;ng nghệ&nbsp;- hiện đại nhập khẩu từ CH Li&ecirc;n Bang Đức, với nguồn nguy&ecirc;n liệu tinh khiết nhất. C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i h&acirc;n hạnh phục vụ cho thị trường sản phẩm CaCO3 chất lượng tốt nhất, gi&aacute; cả cạnh tranh, với đủ loại k&iacute;ch cỡ từ 3 &ndash; 90(&micro;m) ph&ugrave; hợp với y&ecirc;u cầu sản xuất của từng ng&agrave;nh. <br />Chất lượng v&agrave; gi&aacute; cả của ch&uacute;ng t&ocirc;i mang lại ưu thế cạnh tranh cho qu&iacute; kh&aacute;ch! <br />Ch&uacute;ng t&ocirc;i lu&ocirc;n khẳng định m&igrave;nh l&agrave; đối t&aacute;c tin cậy của qu&iacute; vị! </font></h3><h3><font color="#135cae"><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &bull;Chi tiết xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ: <br />PKD:&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ms Mai&nbsp;Hiền 090.929.4637&nbsp;&nbsp; &nbsp;Email: </font></font><a href="mailto:maihien08@gmail.com"><font color="#000050" size="2">maihien08@gmail.com</font></a><font color="#135cae" size="2">&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cty CP ĐẦU TƯ V&Agrave; THƯƠNG MẠI DOANH NH&Acirc;N&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Trụ sở: 59 Phạm Ngọc Thạch Phường 6 Quận 3 Tp. HCM&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ĐT: (84-8) 62710024&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FAX: (84-8) 38207082 <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Email: </font><a href="mailto:bitracorp@vnn.vn"><font color="#000050" size="2">bitracorp@vnn.vn</font></a><font face="Helvetica" color="#135cae" size="2"> </font></h3>
 
Back
Top