cung cấp cá tươi, đông lạnh

  • Thread starter nguyá»…n thị hiền
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

nguyễn thị hiền

Guest
#1
<p>C&Ocirc;NG TY CỔ PHẦN C&Ocirc;NG NGHIỆP THỦY SẢN NAM THANH</p><p>chuy&ecirc;n kinh doanh c&aacute;c mặt h&agrave;ng thủy hải sản tươi v&agrave; đ&ocirc;ng lanh.</p><p>hiện nay c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i đang c&oacute; c&aacute;c mặt h&agrave;ng như c&aacute; lục, c&aacute; l&acirc;m tr&iacute;ch, c&aacute; r&igrave;a, c&aacute; man, c&aacute; quẫn ...</p><p>những c&aacute; nh&acirc;n hay đơn vị n&agrave;o c&oacute; nhu cầu, xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ theo số điện thoại 0913.543.583 ( anh th&agrave;nh- gi&aacute;m đốc )</p><p>c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i rất mong được hợp t&aacute;c c&ugrave;ng qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng ! <br /></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nguyễn thị hiền
- Địa chỉ: sầm sơn- thanh hóa
- Điện thoại: 0976.671.911 - Fax:
- email: nguyenhien20489@gmail.com
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx