CUNG CẤP CÁC LOẠI CÂY TRỒNG , ĐỂ GIẢI TỎA ĐỀN BÙ.. 0935.818.711

#1
<p>CUNG CẤP C&Aacute;C LOẠI C&Acirc;Y TRỒNG , ĐỂ GIẢI TỎA ĐỀN B&Ugrave;.. 0935.818.711 A TRUYỀN</p><p>&nbsp;</p><p>CUNG CẤP C&Aacute;C LOẠI C&Acirc;Y TRỒNG , ĐỂ GIẢI TỎA ĐỀN B&Ugrave;.. 0935.818.711 A TRUYỀN</p> <h3><em>CUNG CẤP C&Aacute;C LOẠI C&Acirc;Y TRỒNG , TRỒNG ĐỂ GIẢI TỎA ĐỀN B&Ugrave;.. 0935.818.711&nbsp; (Mr TRUYỀN)</em></h3> <h3></h3> <h3><em>TẠI Đ&Acirc;Y CHUY&Ecirc;N CUNG CẤP TƯ VẤN V&Agrave; NHẬN TRỒNG C&Aacute;C LOẠI C&Acirc;Y&nbsp; , ĐỂ GIẢI TỎA ĐỀN B&Ugrave;. C&Aacute;C&nbsp; LOẠI C&Acirc;Y TRỒNG ĐỀN B&Ugrave; VỚI GI&Aacute; TRỊ CAO NHƯ;</em></h3> <h3></h3> <h3><em>C&Acirc;Y ĂN QUẢ: CAU, V&Uacute; SỮA, B&Ograve;N BON, XO&Agrave;I......</em></h3> <h3><em>C&Acirc;Y LẤY GỖ :&nbsp; HO&Agrave;NH &nbsp;Đ&Agrave;N ( GỖ SƯA ĐỎ) ,D&Oacute; BẦU, SAO ĐEN, XO&Agrave;I CỪ, BẠCH Đ&Agrave;N, KEO L&Aacute; TR&Agrave;M....</em></h3> <h3><em>C&Aacute;C LOẠI C&Acirc;Y CẢNH; C&Acirc;Y SANH, C&Acirc;Y SUNG, C&Acirc;Y LỘC VỪNG.....</em></h3> <h3><em>V&Agrave; NHIỀU LOẠI C&Acirc;Y TH&Ocirc;NG DỤNG KH&Aacute;C</em></h3> <h3></h3> <h3><em>TẠI Đ&Acirc;Y C&Ograve;N TƯ VẤN MIỄN PH&Iacute; NHỮNG KHU ĐẤT TRỒNG C&Acirc;Y PH&Ugrave; HỢP V&Agrave; TỪNG LOẠI C&Acirc;Y TR&Ecirc;N TỪNG DỰ &Aacute;N</em></h3> <p><span style="font-family: Verdana; color: blue; font-size: 18pt">Đ/C&nbsp;: 195 H&agrave; Huy Tập.Quận Thanh kh&ecirc;.&nbsp;TP Đ&agrave; Nẵng</span></p> <h3><em>XIN LI&Ecirc;N HỆ:0935.818.711 ( Mr TRUYỀN) ĐỂ ĐƯỢC R&Otilde; HƠN </em></h3> <h2>Email: <a href="mailto:vantruyen.tm@gmail.com">vantruyen.tm@gmail.com</a></h2> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <h3><em>CUNG CẤP C&Aacute;C LOẠI C&Acirc;Y TRỒNG , TRỒNG ĐỂ GIẢI TỎA ĐỀN B&Ugrave;.. 0935.818.711&nbsp; (Mr TRUYỀN)</em></h3> <h3></h3> <h3><em>TẠI Đ&Acirc;Y CHUY&Ecirc;N CUNG CẤP TƯ VẤN V&Agrave; NHẬN TRỒNG C&Aacute;C LOẠI C&Acirc;Y&nbsp; , ĐỂ GIẢI TỎA ĐỀN B&Ugrave;. C&Aacute;C&nbsp; LOẠI C&Acirc;Y TRỒNG ĐỀN B&Ugrave; VỚI GI&Aacute; TRỊ CAO NHƯ;</em></h3> <h3></h3> <h3><em>C&Acirc;Y ĂN QUẢ: CAU, V&Uacute; SỮA, B&Ograve;N BON, XO&Agrave;I......</em></h3> <h3><em>C&Acirc;Y LẤY GỖ :&nbsp; HO&Agrave;NH &nbsp;Đ&Agrave;N ( GỖ SƯA ĐỎ) ,D&Oacute; BẦU, SAO ĐEN, XO&Agrave;I CỪ, BẠCH Đ&Agrave;N, KEO L&Aacute; TR&Agrave;M....</em></h3> <h3><em>C&Aacute;C LOẠI C&Acirc;Y CẢNH; C&Acirc;Y SANH, C&Acirc;Y SUNG, C&Acirc;Y LỘC VỪNG.....</em></h3> <h3><em>V&Agrave; NHIỀU LOẠI C&Acirc;Y TH&Ocirc;NG DỤNG KH&Aacute;C</em></h3> <h3></h3> <h3><em>TẠI Đ&Acirc;Y C&Ograve;N TƯ VẤN MIỄN PH&Iacute; NHỮNG KHU ĐẤT TRỒNG C&Acirc;Y PH&Ugrave; HỢP V&Agrave; TỪNG LOẠI C&Acirc;Y TR&Ecirc;N TỪNG DỰ &Aacute;N</em></h3> <h3></h3> <h3><em>XIN LI&Ecirc;N HỆ:0935.818.711 ( Mr TRUYỀN) ĐỂ ĐƯỢC R&Otilde; HƠN </em></h3> <h2>Email: <a href="mailto:vantruyen.tm@gmail.com">vantruyen.tm@gmail.com</a></h2>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: phan trung
- Địa chỉ: đà nẵng
- Điện thoại: 0935818711 - Fax:
- email: daiduongmenhmong_982yahoo.com