Cung cấp các loại giống cây trồng

  • Thread starter thanglevanhy
  • Ngày gửi
T

thanglevanhy

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Công ty TNHH Thảo Hiền
- Địa chỉ: Khoái Châu - Hưng Yên
- Tel, Fax: ::: FaX 0912101897
- email: thanglevanhy@gmail.com
================================

<p>C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c sản phẩm giống c&acirc;y trồng:</p><p>- Nh&atilde;n lồng Hưng Y&ecirc;n, giống nh&atilde;n ch&iacute;n sớm, giống nh&atilde;n ch&iacute;n muộn.</p><p>- C&acirc;y Lược v&agrave;ng.</p><p>- C&aacute;c loại giống c&acirc;y c&oacute; m&uacute;i.</p><p>- C&aacute;c loại c&acirc;y c&ocirc;ng tr&igrave;nh.</p><p>- ...</p><p>C&aacute;c đơn vị, cơ sở c&oacute; nhu cầu xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i.</p><p>Tr&acirc;n trọng cảm ơn.</p>
 
Back
Top