Cung cấp các mặt hàng rau củ quả chất lượng cao

  • Thread starter phamphuoclong2000
  • Ngày gửi
P

phamphuoclong2000

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CÔNG TY CP DOANH NHÂN HÓC MÔN
- Địa chỉ: 159/1 Nguyễn Ảnh Thủ, Trung Chánh, Hóc Môn, Tp HCM
- Tel, Fax: 08. 62533041 ::: FaX 08. 62533040
- email: doanhnhan_hm@yahoo.com
================================

<font size="3">K&iacute;nh gửi Qu&yacute; Kh&aacute;ch h&agrave;ng!<br /></font><font size="3">Trước hết C&ocirc;ng ty CP Doanh Nh&acirc;n H&oacute;c M&ocirc;n xin gửi đến Qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng lời ch&agrave;o tr&acirc;n trọng nhất!<br /></font><font size="3">C&ocirc;ng ty CP Doanh Nh&acirc;n H&oacute;c M&ocirc;n được th&agrave;nh lập ng&agrave;y 19 th&aacute;ng 06 năm 2008. Hội đồng quản trị l&agrave; những gi&aacute;m đốc của c&aacute;c c&ocirc;ng ty, c&oacute; t&acirc;m v&agrave; c&oacute; tầm đang đ&oacute;ng vai tr&ograve; n&ograve;ng cốt của Hội Doanh Nghiệp H&oacute;c M&ocirc;n c&ugrave;ng tham gia g&oacute;p vốn hoạt động kinh doanh. Với mục ti&ecirc;u n&acirc;ng cao đời sống c&aacute;n bộ nh&acirc;n vi&ecirc;n trong to&agrave;n C&ocirc;ng ty. T&iacute;ch lũy kinh tế v&agrave; mở rộng c&aacute;c hoạt động của Hội Doanh Nghiệp tạo dựng c&aacute;c mối quan hệ cung cầu, x&uacute;c tiến thương mại cho c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n của trong Hội H&oacute;c M&ocirc;n cũng nhu trong Hiệp Hội Th&agrave;nh Phố. Tham gia đ&oacute;ng g&oacute;p t&iacute;ch cực c&aacute;c phong tr&agrave;o kinh tế x&atilde; hội cua địa phương.<br /></font><font size="3">Với hệ thong quản l&yacute; chất lượng sản phẩm truyền thống kết hợp với phương thức ti&ecirc;n tiến hiện đại c&ugrave;ng với đội ngũ kỹ sư chuy&ecirc;n ng&agrave;nh, c&aacute;c cử nh&acirc;n kinh tế tinh th&ocirc;ng trong quản l&yacute; v&agrave; b&aacute;n h&agrave;ng. C&aacute;c sản phẩm được sản xuất, ph&acirc;n phối thương mại tại C&ocirc;ng ty đảm bảo chất lượng cao, ổn định, ho&agrave;n to&agrave;n thay thế sản phẩm ngoại nhập.<br /></font><font size="3">Mọi th&agrave;nh vi&ecirc;n trong C&ocirc;ng ty lu&ocirc;n lắng nghe, lu&ocirc;n ho&agrave;n thiện với ch&iacute;nh m&igrave;nh, lu&ocirc;n đo&agrave;n kết để tạo ra c&aacute;c sản phẩm kh&aacute;c biệt, c&aacute;c dịch vụ kh&aacute;c biệt để vững v&agrave;ng trong thương trường tạo nền tảng, ph&aacute;t triển bền vững, lu&ocirc;n tiến về ph&iacute;a trước<br /></font><p class="MsoNormal"><font size="3">Tr&acirc;n trọng k&iacute;nh ch&agrave;o!</font></p><p class="MsoNormal"><font size="3" /></p><font size="3"><strong>C&Ocirc;NG TY CỔ PHẦN DOANH NH&Acirc;N H&Oacute;C M&Ocirc;N</strong> li&ecirc;n kết với C&ocirc;ng Ty <strong>TNHH Hương Cảnh</strong> trong suốt 3 năm qua được sự hỗ trợ của Trung t&acirc;m Khuyến N&ocirc;ng, Sở N&ocirc;ng Nghiệp Th&agrave;nh Phố, UBND huyện H&oacute;c M&ocirc;n đ&atilde; thử nghiệm: mẫu nước mặt, nước nguồn, ph&acirc;n b&oacute;n c&aacute;c loại, tổng kết đ&aacute;nh gi&aacute;, hội thảo đưa ra dược quy tr&igrave;nh chung cho từng loại c&acirc;y trồng trong từng huyện H&oacute;c M&ocirc;n.<br />Từ đầu năm 2009 đến nay, C&ocirc;ng Ty đ&atilde; k&yacute; hợp đồng với Trung T&acirc;m Khuyến n&ocirc;ng TPHCM. Đưa v&agrave;o &aacute;p dụng quy tr&igrave;nh sản xuất rau, củ, quả chất lượng cao theo ti&ecirc;u chuẩn VIETGAP đồng thời đầu tư x&acirc;y dựng nh&agrave; xưởng sơ chế rau, củ, quả tại x&atilde; Nhị B&igrave;nh, huyện H&oacute;c M&ocirc;n.<br />-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Trong qu&aacute; tr&igrave;nh chăm s&oacute;c c&acirc;y trồng nguồn nước đ&atilde; được xử l&iacute; kim loại nặng,ph&acirc;n b&oacute;n hữu cơ cộng với ph&acirc;n vi sinh thế hệ mới.<br />-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Thuốc bảo vệ thực vật vi sinh.<br />-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Rau,củ ,quả sau thu hoach được đưa về nh&agrave; m&aacute;y sơ chế với c&ocirc;ng nghệ của Đan Mạch do Viện sau thu hoạch chuyển giao.<br />-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Chất lượng rau, củ, quả đạt ti&ecirc;u chuẩn Ch&acirc;u &Acirc;u.<br />-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kh&ocirc;ng c&oacute; kim loại nặng.<br />-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kh&ocirc;ng tồn dư thuốc bảo vệ thực vật.<br />-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Chất lượng sản phẩm đạt loại A.<br />Rất mong qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng chọn lựa v&agrave; sử dụng rau an to&agrave;n chất lượng cao của ch&uacute;ng t&ocirc;i.<br /><strong>Tr&acirc;n trọng k&iacute;nh ch&agrave;o!<br /></strong><br /></font>&nbsp;
 


hvp

Lữ khách
Nhu cầu thực phẩm sạch, an toàn và không mầm bệnh trong và ngoài nước đang tăng nhanh. Chúc Công Ty đắt hàng và ngày càng phát triển.
 


Top