Cung cấp các mặt hàng rau củ quả chất lượng cao

  • Thread starter phamphuoclong2000
  • Ngày gửi
P

phamphuoclong2000

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CÔNG TY CP DOANH NHÂN HÓC MÔN
- Địa chỉ: 159/1 Nguyễn Ảnh Thủ, Trung Chánh, Hóc Môn, Tp HCM
- Tel, Fax: 08. 62533041 ::: FaX 08. 62533040
- email: doanhnhan_hm@yahoo.com
================================

<font size="3">K&iacute;nh gửi Qu&yacute; Kh&aacute;ch h&agrave;ng!<br /></font><font size="3">Trước hết C&ocirc;ng ty CP Doanh Nh&acirc;n H&oacute;c M&ocirc;n xin gửi đến Qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng lời ch&agrave;o tr&acirc;n trọng nhất!<br /></font><font size="3">C&ocirc;ng ty CP Doanh Nh&acirc;n H&oacute;c M&ocirc;n được th&agrave;nh lập ng&agrave;y 19 th&aacute;ng 06 năm 2008. Hội đồng quản trị l&agrave; những gi&aacute;m đốc của c&aacute;c c&ocirc;ng ty, c&oacute; t&acirc;m v&agrave; c&oacute; tầm đang đ&oacute;ng vai tr&ograve; n&ograve;ng cốt của Hội Doanh Nghiệp H&oacute;c M&ocirc;n c&ugrave;ng tham gia g&oacute;p vốn hoạt động kinh doanh. Với mục ti&ecirc;u n&acirc;ng cao đời sống c&aacute;n bộ nh&acirc;n vi&ecirc;n trong to&agrave;n C&ocirc;ng ty. T&iacute;ch lũy kinh tế v&agrave; mở rộng c&aacute;c hoạt động của Hội Doanh Nghiệp tạo dựng c&aacute;c mối quan hệ cung cầu, x&uacute;c tiến thương mại cho c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n của trong Hội H&oacute;c M&ocirc;n cũng nhu trong Hiệp Hội Th&agrave;nh Phố. Tham gia đ&oacute;ng g&oacute;p t&iacute;ch cực c&aacute;c phong tr&agrave;o kinh tế x&atilde; hội cua địa phương.<br /></font><font size="3">Với hệ thong quản l&yacute; chất lượng sản phẩm truyền thống kết hợp với phương thức ti&ecirc;n tiến hiện đại c&ugrave;ng với đội ngũ kỹ sư chuy&ecirc;n ng&agrave;nh, c&aacute;c cử nh&acirc;n kinh tế tinh th&ocirc;ng trong quản l&yacute; v&agrave; b&aacute;n h&agrave;ng. C&aacute;c sản phẩm được sản xuất, ph&acirc;n phối thương mại tại C&ocirc;ng ty đảm bảo chất lượng cao, ổn định, ho&agrave;n to&agrave;n thay thế sản phẩm ngoại nhập.<br /></font><font size="3">Mọi th&agrave;nh vi&ecirc;n trong C&ocirc;ng ty lu&ocirc;n lắng nghe, lu&ocirc;n ho&agrave;n thiện với ch&iacute;nh m&igrave;nh, lu&ocirc;n đo&agrave;n kết để tạo ra c&aacute;c sản phẩm kh&aacute;c biệt, c&aacute;c dịch vụ kh&aacute;c biệt để vững v&agrave;ng trong thương trường tạo nền tảng, ph&aacute;t triển bền vững, lu&ocirc;n tiến về ph&iacute;a trước<br /></font><p class="MsoNormal"><font size="3">Tr&acirc;n trọng k&iacute;nh ch&agrave;o!</font></p><p class="MsoNormal"><font size="3" /></p><font size="3"><strong>C&Ocirc;NG TY CỔ PHẦN DOANH NH&Acirc;N H&Oacute;C M&Ocirc;N</strong> li&ecirc;n kết với C&ocirc;ng Ty <strong>TNHH Hương Cảnh</strong> trong suốt 3 năm qua được sự hỗ trợ của Trung t&acirc;m Khuyến N&ocirc;ng, Sở N&ocirc;ng Nghiệp Th&agrave;nh Phố, UBND huyện H&oacute;c M&ocirc;n đ&atilde; thử nghiệm: mẫu nước mặt, nước nguồn, ph&acirc;n b&oacute;n c&aacute;c loại, tổng kết đ&aacute;nh gi&aacute;, hội thảo đưa ra dược quy tr&igrave;nh chung cho từng loại c&acirc;y trồng trong từng huyện H&oacute;c M&ocirc;n.<br />Từ đầu năm 2009 đến nay, C&ocirc;ng Ty đ&atilde; k&yacute; hợp đồng với Trung T&acirc;m Khuyến n&ocirc;ng TPHCM. Đưa v&agrave;o &aacute;p dụng quy tr&igrave;nh sản xuất rau, củ, quả chất lượng cao theo ti&ecirc;u chuẩn VIETGAP đồng thời đầu tư x&acirc;y dựng nh&agrave; xưởng sơ chế rau, củ, quả tại x&atilde; Nhị B&igrave;nh, huyện H&oacute;c M&ocirc;n.<br />-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Trong qu&aacute; tr&igrave;nh chăm s&oacute;c c&acirc;y trồng nguồn nước đ&atilde; được xử l&iacute; kim loại nặng,ph&acirc;n b&oacute;n hữu cơ cộng với ph&acirc;n vi sinh thế hệ mới.<br />-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Thuốc bảo vệ thực vật vi sinh.<br />-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Rau,củ ,quả sau thu hoach được đưa về nh&agrave; m&aacute;y sơ chế với c&ocirc;ng nghệ của Đan Mạch do Viện sau thu hoạch chuyển giao.<br />-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Chất lượng rau, củ, quả đạt ti&ecirc;u chuẩn Ch&acirc;u &Acirc;u.<br />-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kh&ocirc;ng c&oacute; kim loại nặng.<br />-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kh&ocirc;ng tồn dư thuốc bảo vệ thực vật.<br />-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Chất lượng sản phẩm đạt loại A.<br />Rất mong qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng chọn lựa v&agrave; sử dụng rau an to&agrave;n chất lượng cao của ch&uacute;ng t&ocirc;i.<br /><strong>Tr&acirc;n trọng k&iacute;nh ch&agrave;o!<br /></strong><br /></font>&nbsp;
 


Nhu cầu thực phẩm sạch, an toàn và không mầm bệnh trong và ngoài nước đang tăng nhanh. Chúc Công Ty đắt hàng và ngày càng phát triển.
 


Back
Top