cung cấp cây ăn quả các loại

#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: tiến đàm
- Địa chỉ: 190 phố chợ mễ - mễ sở - văn giang - hưng yên
- Tel, Fax: 0983 916780
- email: tiendam1958@gmail.com
================================

<div id="post_message_5212">nh&agrave; vườn c&oacute; nhiều loại c&acirc;y để đ&aacute;p ứng nhu cầu của qu&yacute; kh&aacute;ch <br /> dưới đ&acirc;y l&agrave; một số loại c&acirc;y <br /> 1 : nh&atilde;n ht1 : nh&atilde;n muộn 40-60 quả / kg thu hoạch v&agrave;o chung tuần th&aacute;ng 9- 10 <br /> 2 : nh&atilde;n hưng y&ecirc;n muộn 40-60 quả /kg thu đầu th&aacute;ng 9 &acirc;m lịch <br /> <br /> 3: đại t&aacute;o 8 - 10 quả /kg ăn chất lượng ngọt gi&ograve;n m&atilde; trắng v&agrave;ng <br /> <br /> 4 : t&aacute;o gia lộc . ấn độ , đ&agrave;o muộn .đ&agrave;o v&agrave;ng 30-70 quả /kg <br /> <br /> 5 : cam đường canh quả ngọt 8-12 quả /kg <br /> <br /> 6 : cam vinh khi ch&iacute;n 5-10 quả /kg <br /> <br /> 7: bưởi diễn quả ngọt thu v&agrave;o tết <br /> <br /> 8 : so&agrave;i &uacute;c .đ&agrave;i loan quả to ngọt </div><div id="post_message_5212">đ&acirc;y l&agrave; c&acirc;y hồng xi&ecirc;m&nbsp; <br /></div><div id="post_message_5212"><img width="1024" height="683" border="0" alt="http://ca2.upanh.com/19.0.23734358.vFL0/sam0160.jpg" title="http://ca2.upanh.com/19.0.23734358.vFL0/sam0160.jpg" src="http://ca2.upanh.com/19.0.23734358.vFL0/sam0160.jpg" /><br /> </div><div id="post_message_5212">&nbsp;c&acirc;y bưởi giống <br /></div><div id="post_message_5212">&nbsp;<img border="0" alt="http://ca2.upanh.com/19.0.23734417.RMe0/sam0173.jpg" title="http://ca2.upanh.com/19.0.23734417.RMe0/sam0173.jpg" src="http://ca2.upanh.com/19.0.23734417.RMe0/sam0173.jpg" /></div><div id="post_message_5212">&nbsp;</div><div id="post_message_5212">&nbsp;c&acirc;y cam đường canh <img width="800" height="533" border="0" alt="http://ca2.upanh.com/19.0.23734422.h6M0/sam0177.jpg" title="http://ca2.upanh.com/19.0.23734422.h6M0/sam0177.jpg" src="http://ca2.upanh.com/19.0.23734422.h6M0/sam0177.jpg" /></div><div id="post_message_5212">&nbsp;</div><div id="post_message_5212">&nbsp;</div><div id="post_message_5212">c&acirc;y vải giống&nbsp; <br /></div><div id="post_message_5212"><img width="800" height="533" border="0" alt="http://ca2.upanh.com/19.0.23734446.H0u0/sam0184.jpg" title="http://ca2.upanh.com/19.0.23734446.H0u0/sam0184.jpg" src="http://ca2.upanh.com/19.0.23734446.H0u0/sam0184.jpg" />&nbsp;</div><div id="post_message_5212">&nbsp;</div><div id="post_message_5212">c&acirc;y xo&agrave;i giống&nbsp; <br /></div><div id="post_message_5212"><img width="533" height="800" border="0" alt="http://ca2.upanh.com/19.0.23734462.jZs0/sam0192.jpg" title="http://ca2.upanh.com/19.0.23734462.jZs0/sam0192.jpg" src="http://ca2.upanh.com/19.0.23734462.jZs0/sam0192.jpg" />&nbsp;</div><div id="post_message_5212">&nbsp;c&acirc;y ổi giống <br /></div><div id="post_message_5212"><img border="0" alt="http://ca2.upanh.com/19.0.23734494.EfA0/sam0198.jpg" title="http://ca2.upanh.com/19.0.23734494.EfA0/sam0198.jpg" src="http://ca2.upanh.com/19.0.23734494.EfA0/sam0198.jpg" /> </div><div id="post_message_5212">&nbsp;</div><div id="post_message_5212">&nbsp;</div><div id="post_message_5212">c&acirc;y t&aacute;o giống c&aacute;c loại </div><div id="post_message_5212">&nbsp;</div><div id="post_message_5212"><img width="800" height="533" border="0" alt="http://ca2.upanh.com/19.0.23734513.oT30/sam0209.jpg" title="http://ca2.upanh.com/19.0.23734513.oT30/sam0209.jpg" src="http://ca2.upanh.com/19.0.23734513.oT30/sam0209.jpg" />&nbsp;</div><div id="post_message_5212">tr&ecirc;n đ&acirc;y l&agrave; một số c&acirc;y ăn quả c&oacute; gi&aacute; trị kinh tế cao m&agrave; c&aacute;c nh&agrave; vườn ưa chuộng để c&aacute;c bạn tham khảo . gi&aacute; b&aacute;n tai vườn . nếu bạn mua với số lượng lớn nh&agrave; vườn sẽ c&oacute; xe vận chuyển đến tận nơi t&ugrave;y theo tuyến đường m&agrave; nh&agrave; vườn hỗ trợ cước ph&iacute;<br /> <br /> c&aacute;c bạn c&oacute; thể li&ecirc;n hệ theo địa chỉ gmail<br /> <a href="http://agriviet.com/home/ext.php?ref=mailto:tiendam1958@gmail.com">tiendam1958@gmail.com</a><br /> hoặc li&ecirc;n hệ trươc tiếp vối t&ocirc;i theo số 0983916780</div> <!-- / message --> <!-- controls -->&nbsp;
 

#2
ai có thể cung cấp xin liên hệ theo địa chỉ trên nha

ai có nhu cầu xin liên hệ theo địa chỉ trên
rất mong hợp tác với tất cả mọi người
 
Last edited:
#3
ai có nhu cầu xin liên hệ

hiện nay chúng tôi còn cung cấp hạt giống cây lâm nghiệp , cây đường phố , cây ăn quả , và những loại cây giống cây ăn quả trên
nếu nhà vườn , cá nhân doanh nghiệp nào có nhu cầu xin liên hệ theo địa chỉ trên
chúng tôi rất mong đựoc hợp tác
xin cảm ơn đã đọc tin
 
#4
hiện nay chúng tôi còn cung cấp hạt giống cây lâm nghiệp , cây đường phố , cây ăn quả , và những loại cây giống cây ăn quả trên , và những loại hạt giống có nguồn gốc xuất sứ từ nước ngoài ....
nếu nhà vườn , cá nhân doanh nghiệp nào có nhu cầu xin liên hệ theo địa chỉ trên
chúng tôi rất mong đựoc hợp tác
xin cảm ơn đã đọc tin
<!-- / message --> <!-- controls -->
 
#6
[h=2]ai có nhu cầu xin liên hệ[/h]
hiện nay chúng tôi còn cung cấp hạt giống cây lâm nghiệp , cây đường phố , cây ăn quả , và những loại cây giống cây ăn quả trên
nếu nhà vườn , cá nhân doanh nghiệp nào có nhu cầu xin liên hệ theo địa chỉ trên
chúng tôi rất mong đựoc hợp tác
xin cảm ơn đã đọc tin​ 
#10
nhà vườn có nhiều loại cây để đáp ứng nhu cầu của quý khách
dưới đây là một số loại cây
1 : nhãn ht1 : nhãn muộn 40-60 quả / kg thu hoạch vào chung tuần tháng 9- 10
2 : nhãn hưng yên muộn 40-60 quả /kg thu đầu tháng 9 âm lịch

3: đại táo 8 - 10 quả /kg ăn chất lượng ngọt giòn mã trắng vàng

4 : táo gia lộc . ấn độ , đào muộn .đào vàng 30-70 quả /kg

5 : cam đường canh quả ngọt 8-12 quả /kg

6 : cam vinh khi chín 5-10 quả /kg

7: bưởi diễn quả ngọt thu vào tết

8 : soài úc .đài loan quả to ngọt
đây là cây hồng xiêmLink: http://agriviet.com/home/threads/39192-cung-cap-cay-an-qua-cac-loai-#ixzz1fpXSLJIl
 
#11
hiện nay chúng tôi còn cung cấp hạt giống cây lâm nghiệp , cây đường phố , cây ăn quả , và những loại cây giống cây ăn quả trên , và những loại hạt giống có nguồn gốc xuất sứ từ nước ngoài ....
nếu nhà vườn , cá nhân doanh nghiệp nào có nhu cầu xin liên hệ theo địa chỉ trên
chúng tôi rất mong đựoc hợp tác
xin cảm ơn đã đọc tin
 
#14
nhà vườn có nhiều loại cây để đáp ứng nhu cầu của quý khách
dưới đây là một số loại cây
1 : nhãn ht1 : nhãn muộn 40-60 quả / kg thu hoạch vào chung tuần tháng 9- 10
2 : nhãn hưng yên muộn 40-60 quả /kg thu đầu tháng 9 âm lịch

3: đại táo 8 - 10 quả /kg ăn chất lượng ngọt giòn mã trắng vàng

4 : táo gia lộc . ấn độ , đào muộn .đào vàng 30-70 quả /kg

5 : cam đường canh quả ngọt 8-12 quả /kg

6 : cam vinh khi chín 5-10 quả /kg

7: bưởi diễn quả ngọt thu vào tết

8 : soài úc .đài loan quả to ngọt
đây là cây hồng xiêm


Link: http://agriviet.com/home/threads/39192-cung-cap-cay-an-qua-cac-loai-#ixzz1hJNUnPob
 
#15
nhà vườn có nhiều loại cây để đáp ứng nhu cầu của quý khách
dưới đây là một số loại cây
1 : nhãn ht1 : nhãn muộn 40-60 quả / kg thu hoạch vào chung tuần tháng 9- 10
2 : nhãn hưng yên muộn 40-60 quả /kg thu đầu tháng 9 âm lịch

3: đại táo 8 - 10 quả /kg ăn chất lượng ngọt giòn mã trắng vàng

4 : táo gia lộc . ấn độ , đào muộn .đào vàng 30-70 quả /kg

5 : cam đường canh quả ngọt 8-12 quả /kg

6 : cam vinh khi chín 5-10 quả /kg

7: bưởi diễn quả ngọt thu vào tết

8 : soài úc .đài loan quả to ngọt
đây là cây hồng xiêm


Link: http://agriviet.com/home/threads/39192-cung-cap-cay-an-qua-cac-loai-#ixzz1hzXmDXzJ
 
#16
hiện nay chúng tôi đang có nhu cầu nhập số lượng rất lớn những loại hạt như : hạt cây trúc mây , hạt cây lộc vừng , muồng hoa dào , nhội , móng bò , sấu , táo , giáng hương, tếch , .........
và 1 số loại hạt khác , nếu ai có thể cung cấp 1 trong tất cả các loại hạt trên xin liên hệ theo địa chỉ trên
chúng tôi rất mong dc hợp tác
 
#19
nhà vườn có nhiều loại cây để đáp ứng nhu cầu của quý khách
dưới đây là một số loại cây
1 : nhãn ht1 : nhãn muộn 40-60 quả / kg thu hoạch vào chung tuần tháng 9- 10
2 : nhãn hưng yên muộn 40-60 quả /kg thu đầu tháng 9 âm lịch

3: đại táo 8 - 10 quả /kg ăn chất lượng ngọt giòn mã trắng vàng

4 : táo gia lộc . ấn độ , đào muộn .đào vàng 30-70 quả /kg

5 : cam đường canh quả ngọt 8-12 quả /kg

6 : cam vinh khi chín 5-10 quả /kg

7: bưởi diễn quả ngọt thu vào tết

8 : soài úc .đài loan quả to ngọt
đây là cây hồng xiêmLink: http://agriviet.com/home/threads/39192-cung-cap-cay-an-qua-cac-loai-#ixzz1tXn8pop8