cung cấp cây giống morginga và sản phẩm từ cây moringa

  • Thread starter Công ty Há»™i Phú
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
C

Công ty Hội Phú

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Công ty Hội Phú
- Địa chỉ: Lương Đình Của, Q9. TP. HCM
- Tel, Fax: ::: FaX 01228885686
- email: nguyencuong175@gmail.com
================================

<p><font size="2">Hiện nay c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp giống v&agrave; rau sạch v&agrave; c&acirc;y moringa thương phẩm. c&oacute; m&ocirc; h&igrave;nh tr&igrave;nh diễn cho qu&yacute; kh&aacute;ch tham quan.</font></p><p>Nếu đăng k&yacute; c&oacute; c&oacute; lượng nhiều khoảng tr&ecirc;n 1000 m2 ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; kỹ sư hướng dẩn trồng <br /></p><p>Địa chỉ: x&atilde; Ph&uacute; Hội huyện NhơnTrạch. Đồng Nai<br /></p><p>Điện thoại li&ecirc;n hệ: A. Cường sđt: 01228885686. <br /></p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top