Cung cấp đặc sản Dúi thịt, dúi giống chất lượng, uy tín, giá rẻ

  • Thread starter kinhdoanh24h
  • Ngày gửi
K

kinhdoanh24h

Guest
#1
<p style="color: #222222; font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px"><span style="font-size: 16px"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif"><br />Hiện tại ch&uacute;ng t&ocirc;i cần cung cấp D&uacute;i thịt, D&uacute;i giống cho c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng, c&aacute;c trang trại , c&aacute; nh&acirc;n kinh doanh ...</span></span></p><p style="color: #222222; font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px"><br /></p><div style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px 0px 0px 40px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px"><span style="font-size: 16px"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif">Cung cấp đặc sản n&uacute;i rừng :</span></span></div><div style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px 0px 0px 40px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px"><span style="font-size: 16px"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif">B&aacute;o gi&aacute;:</span></span></div><div style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px 0px 0px 40px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px"><span style="font-size: 16px"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif">D&uacute;i thịt &nbsp;: gi&aacute; 310k/kg&nbsp;<br />D&uacute;i giống : gi&aacute; 150k/con-180k/con<br /><br />B&aacute;o gi&aacute; tr&ecirc;n c&oacute; thể thay đổi theo thời gian v&igrave; vậy c&aacute;c b&aacute;c c&oacute; nhu cầu mua D&uacute;i thịt, D&uacute;i &nbsp;giống vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ trực tiếp với ch&uacute;ng t&ocirc;i theo th&ocirc;ng tin sau :</span></span></div><div style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px 0px 0px 40px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px"><span style="font-size: 16px"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif">Hotline :&nbsp;<br />Mr.Danh :&nbsp;<strong>0974 947 444 (ưu ti&ecirc;n)</strong><br />Mr.Duẩn :&nbsp;<strong>0974 056 155</strong><br />Email :&nbsp;<strong>hotromuahang@gmail.com</strong></span></span></div><div style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px 0px 0px 40px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px"><br /></div><div style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px 0px 0px 40px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px"><span style="font-size: 16px"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif">&nbsp; &nbsp; Ch&acirc;n th&agrave;nh cảm ơn c&aacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng thời gian qua đ&atilde; tin tưởng v&agrave; mua h&agrave;ng b&ecirc;n trang trại ch&uacute;ng t&ocirc;i , c&aacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng ho&agrave;n to&agrave;n y&ecirc;n t&acirc;m về sản phẩm v&agrave; c&oacute; giấy ph&eacute;p kinh doanh khi mua h&agrave;ng b&ecirc;n trang trại của ch&uacute;ng t&ocirc;i .<br />Cảm ơn c&aacute;c bạn đ&atilde; quan t&acirc;m !</span></span></div><br />

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Cao Duan
- Địa chỉ: Bac Kan - Ha noi
- Điện thoại: 0982245251 - Fax:
- email: hotromuahang@gmail.com
 

Top