Cung cấp dông giống, dông thịt với số lượng lớn

  • Thread starter Huynh Thanh
  • Ngày gửi
H

Huynh Thanh

Guest
#1
<p>Cần t&igrave;m đầu ra cho trang trại nu&ocirc;i d&ocirc;ng c&aacute;t B&igrave;nh Thuận.</p><p>Đặc biệt, con giống được lai theo tự nhi&ecirc;n v&agrave; chăn nu&ocirc;i theo m&ocirc; h&igrave;nh tự nhi&ecirc;n n&ecirc;n đảm bảo chất lượng thịt rất ngon.</p><p>&nbsp;Gi&aacute;: - D&ocirc;ng thịt: 400k/kg</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - D&ocirc;ng giống: 450k/kg</p><p>Mọi y&ecirc;u cầu xin li&ecirc;n hệ: Huỳnh Th&agrave;nh - 0938102118 hoặc 0909560383.</p><p>&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Huỳnh Thành
- Địa chỉ: Bình Thuận
- Điện thoại: 0938102118 - Fax: 0938873985
- email: tatthanh1008@yahoo.com
 

Top