Cung cấp Dúi giống

  • Thread starter khoa_stp
  • Ngày gửi
K

khoa_stp

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Đức Khoa
- Địa chỉ: Thành phố Lạng Sơn
- Tel, Fax: 0976508082
- email: khoa_stp@yahoo.com.vn
================================

Hiện nay, nu&ocirc;i D&uacute;i l&agrave; một m&ocirc; h&igrave;nh chăn nu&ocirc;i mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người n&ocirc;ng d&acirc;n. D&uacute;i trong tự nhi&ecirc;n đang khan hiếm dần do săn bắt n&ecirc;n hiện nay D&uacute;i kh&ocirc;ng đủ cung cấp cho thị trường nhất l&agrave; c&aacute;c qu&aacute;n lẩu D&uacute;i. <p>Nu&ocirc;i D&uacute;i &iacute;t vốn, tốn &iacute;t diện t&iacute;ch, thức ăn rẻ dễ kiếm. D&uacute;i đẻ rất sai, một năm 4 lứa mỗi lứa 3-6 con. Hiện nay gi&aacute; D&uacute;i tr&ecirc;n thị trường l&agrave; từ 200-&nbsp; 300.000đ/kg.</p><p>M&ocirc; h&igrave;nh nu&ocirc;i D&uacute;i xuất hiện chưa nhiều n&ecirc;n hiện nay đ&acirc;y l&agrave; biện ph&aacute;p l&agrave;m kinh tế&nbsp; rất hiệu quả. Nếu bạn nu&ocirc;i khoảng 20 đ&ocirc;i mất khoảng 4 triệu tiền giống th&igrave; trừ chi ph&iacute; h&agrave;ng năm b&aacute;n giống v&agrave; thương phẩm cũng cho bạn thu nhập h&agrave;ng chục triệu đồng.</p><p>Nếu bạn muốn biết về lo&agrave;i D&uacute;i, k&yacute; thuật chăn nu&ocirc;i, x&acirc;y chuồng hay muốn mua giống về nu&ocirc;i xin h&atilde;y li&ecirc;n hệ với t&ocirc;i. Cụ thể như sau:</p><p>- D&uacute;i giống: 300.000đ/01đ&ocirc;i.</p><p>- D&uacute;i trưởng th&agrave;nh: 400.000đ/01 đ&ocirc;i.</p><p>Li&ecirc;n hệ: Nguyễn Đức Khoa, khu t&aacute;i định cư Phai Lu&ocirc;ng, phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn.</p><p>ĐT: 0976.50.80.82.</p>
 
Back
Top