CUNG CẤP ẾCH GIỐNG-ẾCH BỐ MẸ

  • Thread starter TRẠI ẾCH ÚT GIAU
  • Ngày gửi
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: TRẠI ẾCH ÚT GIAU
- Địa chỉ: THANH MỸ-THÁP MƯỜI-ĐỒNG THÁP
- Tel, Fax: ::: FaX 0984579012
- email:
================================

<p><font size="4">Trang trại ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp ếch giống,ếch bố mẹ với số lượng lớn,gi&aacute; cả ph&ugrave; hợp.Khi hợp t&aacute;c với ch&uacute;ng t&ocirc;i qu&iacute; kh&aacute;ch sẻ an t&acirc;m về con giống,đảm bảo đủ ng&agrave;y tuổi,ngo&agrave;i ra kh&aacute;ch h&agrave;ng c&ograve;n đựoc hổ trợ về kĩ thuật chăm s&oacute;c.</font></p><p><font color="#ff0000" size="4">Ch&uacute;ng t&ocirc;i lu&ocirc;n đặt sự uy t&iacute;n l&ecirc;n h&agrave;ng đầu.H&atilde;y li&ecirc;n lạc với ch&uacute;ng t&ocirc;i qua số đt <span style="background-color: #00cc00">0984579012</span>.Xin ch&acirc;n th&agrave;nh c&aacute;m ơn qu&iacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng</font> <br /></p>
 


Bài viết có nội dung tương tự


Back
Top